Дисциплини

40 Мрежово администриране - СИТ

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината има за цел да запознае студентите с методите на администриране, управление и защита на локални и глобални компютърни мрежи. Разглеждат се въпроси, свързани с използването на мрежовите функции, протоколи и средства на разпространените операционни системи Linux, Windows Server, Cisco IOS за изграждане, настройване и поддържане на локални и Интернет мрежи. Отделено е особено внимание на проблемите, свързани с мрежовите атаки и защитата на мрежовите комуникации. Разглеждат се и въпроси, свързани с облаковите изчисления, услуги и сигурност.

Дисциплината се базира на познанията на студентите по дисциплините „Компютърни мрежи и Интернет”, „Принципи на операционните системи” и „Интернет сървъри и услуги”. Дисциплината има изходни връзки с дипломното проектиране.

Съдържание


Тема 1. Мрежови инфраструктури и администриране. Етапи на проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и оценка на производителността на мрежата.
Тема 2. Дистанционно менажиране на компютърни мрежи. Протокол SNMPv2 и SNMPv3.
Тема 3. Контрол на достъпа до услугите.
Тема 4. Права на достъп до файлове и директории (Linux, Windows Server).
Тема 5. Authentication, Аuthorization and Accounting (AAA). Протоколи RADIUS и TACACS.
Тема 6. Мрежова сигурност. Мрежови атаки. Мониторинг и анализ на трафика.
Тема 7. Средства за откриване на атаки (Intrusion Detection Systems).
Тема 8. Средства за предпазване от атаки (Intrusion Preventing Systems).
Тема 9. Контрол на трафика. Изграждане на Firewall архитектури.
Тема 10. Средства за изграждане на Firewall (iptables под Linux, ACL на Cisco, ACL на Windows Server).
Тема 11. Споделяне на мрежови ресурси. Протоколи LDAP, NBT, SMB.
Тема 12. Архитектура на Active Directory. Домейн контролери.
Тема 13. Интегриране на Linux и MS Active Directory. Samba.
Тема 14. Администриране на облакови услуги.
Тема 15. Сигурност при облаковите услуги. Windows Azure Access Control Service.