Дисциплини

30 Компютърни мрежи и Интернет - СИТ

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Основната цел на дисциплината е да осигури на студентите базови знания за предназначение и функциониране на мрежови устройства, конфигуриране на крайни и мрежови устройства за работа в мрежа. Студентите получават базови знания за функционирането на компютърните мрежи, разликата между различните типове мрежови устройства, как да разработват и коригират мрежови решения. Запознават се с актуалните стандарти и съвременната терминология, свързана с компютърните мрежи, с основни диагностични средства за наблюдение и отстраняване на проблеми при работа в мрежа. В контекста на локални и Интернет мрежи се разглеждат сигурност, производителност, надеждност и отказоустойчивост. Дават се начални знания за изграждане на физическа топология и умения за проектиране на логическа топология на компютърни мрежи.

Дисциплината има изходна връзка с дисциплините „Интернет сървъри и услуги” и "Мрежово администриране".

Съдържание


Тема 1. Основни термини, свързани с компютърните мрежи. LAN, WAN и Интернет. Мрежови архитектури. Международни стандарти, касаещи проектирането, изграждането и тестването на компютърни мрежи.
Тема 2. Мрежови протоколи и комуникации. Правила на комуникацията. Организации за стандартизация. OSI и TCP/IP модел.
Тема 3. Проектиране дизайна на мрежата. Структурно окабеляване. Тестване на медни и оптични кабелни системи.
Тема 4. OSI физическо ниво. Физически преносни среди. Представяне на данните.
Тема 5. OSI Data Link ниво. Формат на кадрите. Достъп до мрежовата среда (MAC).
Тема 6. Ethernet. Видове Ethernet. Колизия и нейното отстраняване (CSMA/CD).
Тема 7. Протокол ARP. Сегментиране на мрежата. Комутатори.
Тема 8. Мрежово ниво. Адресиране на мрежите. Видове IP адреси. Протокол IPv4 и IPv6.
Тема 9. Протоколи, работещи на мрежовия слой. Архитектура на маршрутизатор. Маршрутна таблица. Достъп до локални и отдалечени ресурси в мрежата (директно и индиректно маршрутизиране)
Тема 10. Подмрежи. Адресиране с фиксирана и променлива дължина на маските (VLSM).
Тема 11. Транспортно ниво. Протоколи TCP и UDP.
Тема 12. Приложно ниво. Приложни протоколи и услуги - DHCP, NAT, FTP, HTTP, SMTP, DNS.
Тема 13. Конфигуриране и тестване на мрежата. Избор на устройства, протоколи. Управление на конфигурационни файлове.
Тема 14. Безжични технологии. Мрежови технологии за дома. VPN
Тема 15. Мрежова и информационна сигурност.