Дисциплини

34 Интернет сървъри и услуги - СИТ

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината има за задача да запознае студентите с принципите на функциониране на съвременните Интернет услуги. Дават се познания за особеностите на най-широко използваните услуги, като DNS, DHCP, NAT, Web услуги, електронна поща. Отделено е особено внимание на проблемите, свързани с мрежовите атаки и защитата на мрежовите комуникации, както и на изграждането на VPN инфраструктури. Разглеждат се и въпроси, свързани с виртуалните инфраструктури и облаковите изчисления и услуги.

Дисциплината се базира на познанията на студентите по дисциплините „Компютърни мрежи и Интернет” и „Принципи на операционните системи”. Дисциплината има изходни връзки с дисциплините „Мрежово администриране” и „Разпределена обработка в Интернет”, както и с дипломното проектиране.

Съдържание


Тема 1. Архитектура на Интернет. Основни концепции. Организации (IANA). Стандарти (RFC). Модел „клиент-сървър”. Достъп до Интернет услугите.
Тема 2. Сървърни операционни системи. ОС Linux. ОС Microsoft Windows Server. Администриране на услугите при тях.
Тема 3. Автономни системи. Маршрутизиране между автономни системи. Маршрутизиращ протокол BGP.
Тема 4. Динамично конфигуриране на устройства. Архитектура. DHCP сървъри и клиенти. DHCP процеси и взаимодействие.
Тема 5. Транслиране на адреси в Интернет (NAT). Статичен NAT. Динамичен NAT.
Тема 6. Система за именуване в Интернет (DNS). Основни концепции. Имена на машини. Транслиране на адреси в имена. Алтернативни услуги за именуване (HOSTS.TXT, WINS, NIS).
Тема 7. DNS сървъри. BIND DNS. Зони и ресурсни записи. Главни и подчинени сървъри. Кеширане. Forwarding. Поддомейни в DNS. DNS сигурност. Динамичен DNS.
Тема 8. Отдалечен достъп до услуги. Архитектура на отдалечения достъп. TELNET. Remote login. SSH, SSL.
Тема 9. Реализиране на отдалечен достъп. Протокол PPP. Протокол PPPoE. Remote Desktop Protocol.
Тема 10. Виртуални частни мрежи (VPN). Концепции и решения. VPN от типа Клиент-мрежа, мрежа-мрежа. Реализация на VPN - средства и устройства.
Тема 11. Архитектура на WWW. Web сървъри и клиенти. Протокол HTTP. HTTP прокси сървъри.
Тема 12. Web сървър Apache. Архитектура. Конфигуриране.
Тема 13. Електронна поща. Архитектура. Протoкол SMTP. Пощенски сървъри. Транспортни агенти. Протоколи POP и IMAP.
Тема 14. Виртуализация. Виртуални инфраструктури. Платформи за виртуализация (Oracle VirtualBox, Microsoft Virtual PC, VMWare, Xen).
Тема 15. Облакови услуги. Облакови инфраструктури. Облакови бизнес модели (IaaS, PaaS, SaaS).