Начало Международни проекти
Световна инициатива на Hewlett-Packard за иновации в обучението във висшето образование "HP Innovation in Education 2009 Grant Initiative". Проектът на катедра "КНТ" на тема "Integration of Virtualization and Mobility for Learning" спечели една от световните награди за 2009г.
 •   
 •    Проект "European Thematic Network Teaching, Research, Innovation in Computing 2009-2011"  (TRICE) . Основна цел на проекта е въвеждането на иновации в областта на компютърното обучение. Обединявайки екипи от университети, научни институти и фирми, TRICE се очертава в бъдеще като основен образователен, изследователски и иновационен оператор в областта на компютърното обучение.
 •   
 •    VI рамкова програма на ЕС: Проект Marstruct (2004-2008), с главен координатор Технически университет – Лисабон. Участници в проекта от ТУ-Варна - катедра “Компютърни науки и технологии” и катедра “Корабостроене”.

 •   Програма SOCRATES: ETN DEC “Doctoral Education in Computing” (2004-2007) (усъвършенстване на обучението в образователна и научна степен “доктор” в областта на компютърните системи и технологии).

      Българо-гръцки проект “Бази данни от изображения” (2005-2006) (финансиран по съвместната българо-гръцка програма за научни изследвания, с участието на ТУ-Варна и Солунски технологичен институт.

      V рамкова програма на ЕС: Проект SAFERELNET (2001-2005), с главен координатор Технически университет - Лисабон (разработка и изследване на методи за осигуряване на висока надеждност и безопасност на технически системи в индустрията). Участници в проекта от ТУ-Варна: катедра “Компютърни науки и технологии” и катедра “Корабостроене”.

     Програма SOCRATES: ETN ECET “European Computing Education and Training” (2001-2004) (усъвършенстване на обучението в ОКС “Бакалавър” и “Магистър” в областта на компютърните системи и технологии).

    Българо-френски проект N/Ref.: PS/INTIF/fpp/20031119-086/19.11.2003. Проект за дооборудване на Франкофонската лаборатория по Linux и компютърни мрежи и организиране и провеждане на обучение за специалисти от цялата страна по Linux, администриране и сигурност на мрежи и динамичен Web дизайн, в рамките на програма “Повишаване на националните капацитети в информационните технологии” на Междуправителствената Агенция по Франкофония.

      Българо-френски проект N/Ref.: AG/FI/PS/lf/20030304-018/28.07.2003. Проект за създаване на модули за дистанционно обучение на френски език в областта на Компютърните науки и технологии, в рамките на програма “Франкофонска мрежа на страните от Източна европа за дистанционно обучение” на Междуправителствената Агенция по Франкофония.

     Проект SAFERELNET - NAS Thematic Network по 5-та рамкова програма на Европейската общност. Проектът се координира от Технически университет - Лисабон. През м. април 2002 г. с решение на Европейската комисия към този проект бяха допълнително присъединени нови партньори от Източна Европа, в това число и катедра "Компютърни науки и технологии от ТУ - Варна. Катедрата е национален представител за проекта в България. Основните цели на проекта са свързани с разработка и изследване на методи за осигуряване на висока надеждност и безопасност, както и на методики за тяхното приложение в различни сфери на промишлеността.

     Проект ECET (European Computing Education and Training) 213871-CP-1-2001-1-BG-ERASMUS-TN за тригодишен период с начало м. октомври 2001 г. В проекта участват сродни катедри от почти всички европейски страни, като основната цел е уеднаквяване на учебните планове и програми за подготовка на бакалаври и магистри в областта на компютърните технологии, разширяване на възможностите за дистанционно обучение и мобилност на студентите и създаване на виртуална европейска катедра по Компютърни системи и технологии.

     Проект URBAN - Urban Planning and Environmental Monitoring via GIS in Eastern Europe. INCO - COPERNICUS, DG III - Industry, European Commission, № 960252, 1997-1999. Проектът е реализиран по програма "Коперникус" на Европейската общност за двегодишен период. Към този проект бяха включени като партньори община Варна, община Бургас, община Галац, Университета в Атина. Основните цели на проекта са свързани с разработка и изследване на географски информационни системи на базата на продукти на фирма ESRI, USA. Участието на катедра "Компютърни науки и технологии" от ТУ-Варна се състоеше в разработването на информационна система за мониторинг на околната среда в Бургаския залив.

    Проект TEMPUS S_JEP-11392 със срок от м. септември 1996 г. до м. септември 1999 г. с основна цел "Създаване на условия и започване на подготовка на бакалаври и магистри по компютърни системи и технологии в съответствие с изискванията на новия закон за висше образование". От западна страна като партньори в проекта участваха университети от Англия, Германия, Италия и Гърция. Главните резултати от проекта се свеждат до: подобряване на материалната база и усъвършенстване на учебния процес, установяване на ползотворни връзки с партньори от страната и чужбина, създаване на Академичната общност на преподавателите по Компютърни системи и технологии в България. През 1998 г. този проект бе обявен от централата на TEMPUS в Европа за флагман на българските TEMPUS проекти.