Home Education & training
There are no translations available

Учебен план на специалност “Компютърни системи и технологии”

Показаният учебен план е актуален за студентите, които започват обучението си в I курс през учебната 2016/2017 г.

 Семестър 1
           Семестър 2
1
 Базова математика за инженери  7 Математика за компютърни науки
2
 Основи на компютърните системи  8 Синтез и анализ на алгоритми
3 Базово програмиране  9 Анализ и синтез на логически схеми
4
 Електротехника  10 Измервания в електрониката
5
 Английски език
  11 Учебна практика
6
 Избираема дисциплина  12 Избираема дисциплина
 а  Обща спортна подготовка   а   Обща спортна подготовка
 б  Специализирана спортна подготовка   б   Специализирана спортна подготовка
        
     
 Семестър 3   Семестър 4
 13 Дискретни структури  20 Обектно-ориентирано програмиране - 2 част
 14 Компютърна електроника
  21 Системен анализ
 15 Обектно-ориентирано програмиране - 1 част    22 Микропроцесорна техника
 16 Web дизайн  23 Програмни системи
 17 Организация на компютъра  24 Цифрови системи
 18 Учебна практика
  25 Курсов проект по избор
 19 Избираема дисциплина    а Обектно-ориентирано програмиране - 1 част
  а   Обща спортна подготовка    б Web дизайн
  б
   Специализирана спортна подготовка   в Организация на компютъра
     г Дискретни структури
     д Компютърна електроника
    26Избираема дисциплина
     а Обща спортна подготовка
     б Специализирана спортна подготовка
     
 Семестър 5   Семестър 6
 27 Компютърна графика и визуализация   33 Програмни технологии в Интернет
 28 Софтуерни технологии  34 Микропроцесорни системи
 29 Бази от данни  35 Компютърни мрежи
 30 Компютърни архитектури  36 Компютърна периферия
 31 Основи на компютърните комуникации  37 Операционни системи
 32 Курсов проект по избора
  38 Специализираща практика
  а Обектно-ориентирано прогармиране - 2 част
  39 Курсов проект по избор
  б Микропроцесорна техника 
   а
  Софтуерни технологии
  в Програмни системи 
   б
  Бази от данни
  г Цифрови системи 
   в
  Компютърни архитектури
  д Системен анализ 
   г
  Основи на компютърните комуникации
     д
  Компютърна графика и визуализация
     
 Семестър 7  Семестър 8
 40 Избираема дисциплина
  46 Избираема дисциплина
 а Компилатори и интерпретатори  47 Избираема дисциплина
 б Многопотребителски операционни системи  48 Избираема дисциплина
 41 Разпределено програмиране  49 Преддипломен курсов проект
 42 Специализирани компютърни системи   
 43 Избираема дисциплина
   Списък на избираемите дисциплини
  а Web програмиране
  1 Администриране на локални и Интернет мрежи
  б Взаимодействие човек-компютър
  2 Офис системи
 44 Учебна практика
  3 Изкуствен интелект
 45 Курсов проект по избор
  4 Криптография и защита на данните
  а Програмни технологии в Интернет
  5 Икономика и мениджмънт
  б Микропроцесорни системи
  6 Семантика на езиците за програмиране
  в Компютърни мрежи
  7 Проектиране с програмируема логика
  г Компютърна периферия
  8 Мултимедийни системи и технологии
  д Операционни системи
  9 Операционни системи за реално време
    10 Обектно-ориентирани приложения
    11 Електронна търговия
    12 Информационен мениджмент
    13 Компютърна и мрежова сигурност
    14 Програмиране на WEB програмни приложения
    15 Едночипови микроконтролери
     
 Изтегли учебния план в PDF формат - редовно обучение
 Изтегли учебния план в PDF формат - задочно обучение
 Изтегли преходния учебен план в PDF формат - редовно обучение (действащ преди учебната 2016/2017 г.)
 Изтегли преходния учебен план в PDF формат - задочно обучение (действащ преди учебната 2016/2017 г.)