Новини

Информация за дипломантите

29-05-2020

ДИПЛОМАНТИ ОКС „БАКАЛАВЪР”

СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ - ОКС „Бакалавър” трябва да предадат:
• за спец. „КСТ” в стая 309ТВ
• за спец. „СИТ” в стая 206ТВ

1.ДИПЛОМНО ЗАДАНИЕ - обсъжда се с преподавател (по избор от студента), попълва се (от студента) по образец (от сайта http://cs.tu-varna.bg за спец. „КСТ” и http://sit.tu-varna.bg за спец. „СИТ”) и се разписва от ръководител на дипломната работа (ДР) и студента – 3бр. На единия екземпляр от заданието, преведете темата на заданието на английски език, съгласувано с ръководител дипломна работа.
Дати в заданието за дипломна работа:
Дата на задаване: 8.06.2020г.
Срок за предаване: 11.07.2020г.
2.СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА - от инспектор студенти ОКС ”Бакалавър” – стая 106 НУК.
3.СНИМКИ - формат за лична карта, матирани - 2бр.
 
СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЗАДАНИЕТО, СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА и СНИМКИТЕ:
6.07.2020г.

КРАЕН СРОК за ПРЕДАВАНЕ на ДИПЛОМНАТА РАБОТА С ОТЗИВ от РЪКОВОДИТЕЛ ДИПЛОМНА РАБОТА, съгласувано с ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕЦЕНЗЕНТ:
до 12,00 ч. на 13.07.2020г.
Предаването на дипломната работа да се извърши съгласно Заповед 229/19.05.2020 на Ректора на ТУ-Варна, публикувана на сайта на Университета

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ:
20, 21 и 22.07.2020г.