Новини

За дипломиращите се през 2021г. спец. "КСТ" (обновена)

09-04-2021

С решение на ФС на ФИТА е утвърдена формата на завършване на обучението на студентите, дипломиращи се през 2021г. за спец. „Компютърни системи и технологии“ ОКС „Бакалавър“ (редовно и задочно). Обучението завършва с държавен изпит по специалността или с разработване на дипломна работа.

Условията за завършване и процедурата за провеждане на държавния изпит са дадени в приложения файл.

Водещите преподаватели в консултации ще дават разяснения какви са изискванията по темите от конспекта за ДИ, както и за препоръчителната литература за подготовка на дипломантите.

Информацията за консултациите е публикувана в екипа "Държавен изпит и дипломни защити за КНТ" в MSTeams и в раздела "Документи" на сайта.