Disciplines

а Data Processing and Visualization - masters

Weekly classes 2+0+2
Control form Exam

Annotation


Дисциплината изучава програмиране на езика Python за целите на наука за данните (Data Science). Акцентът е върху възможностите и средствата на езика за обработване и визуализация на множества от данни. Целта е да се изградят основни знания и умения за разработване на приложения с елементи на изкуствен интелект в следните области: машинно обучение и невронни мрежи, роботика, игри, обработване на изображения и др.
Темите включват библиотеките NumPy, Pandas, Matplotlib, регулярни изрази, мрежови приложения, уеб услуги и др.
Дисциплината дава на студентите знания и умения за изучаване на дисциплините „Машинно обучение“ и „Съвременни методи за машинно обучение“, включени във втория семестър от учебния план.

Content


Python programming