Дисциплини

4, 5 а Microsoft офис технологии - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Основната цел на дисциплината "Microsoft офис технологии" е да запознае по-подробно студентите от магистърската програма "Microsoft информационни технологии" с продуктите и технологиите, предназначени за работа в съвременния офис. Целта е да се формират у студентите знания и умения, позволяващи да създават коректни и ефективни офис-приложения. Разглеждат се основни компоненти на такива приложения, предназначени за текстообработка, предпечатна подготовка, работа с графични изображения, бази от данни, създаване и управление на проекти, изискващи определени ресурси.

Дисциплината се основава на предхождащите я дисциплини от бакалаврския план на специалностите „Компютърни системи и технологии” и „Софтуерни и Интернет технологии” – „Офис програмиране”, “Програмни езици”, “Бази от данни”, “Разпределени бази от данни”, “Компютърна графика”, „Диалогови системи”. Самата дисциплина осигурява дипломното проектиране, а също така помага при подготовка за придобиване на сертификати на Microsoft.

Съдържание


Тема 1. Офис системи: видове, предназначение. Обзор на MS Office
1.1. Видове офис-обекти: форматни, неформатни и полуформатни документи, формуляри. Описание на формулярите.
1.2. Текстово-графични информационни обекти. Описание на структурата на текстово-графичните информационни обекти.
Тема 2. Текстообработка и издателски системи
2.1. Текстови редактори.
2.2. Автоматизирано създаване на текстове.
2.3. Структуриране на текстове. Индекси. Маркери.
2.4. Текстове и графични изображения.
2.5. Работа с готови и потребителски библиотеки.
Тема 3.   Електронни таблици, бази от данни, бизнес-графика. Програмиране в средата на MS Office (Visual Basic for Applications)
3.1.   Средства за анализ и онагледяване на данни.
3.2.   Итеративни изчисления.
3.3. Консолидиране на данните.
3.4. Съвместно използване на данните.
3.5. Макроси. Защита на данните.
Тема 4. Презентации в MS Office
4.1.   Средства за създаване на презентации.
4.2.   Анимация.
4.3.   Създаване на брошури.
Тема 5. Графика в MS Office. MS Visio
5.1. Платформа за създаване на общи корпоративни решения.
5.2. Изграждане на диаграми и бизнес-схеми.
5.3. Принципи на създаване на шаблони и трафарети.
5.4. Моделиране. Планиране на образи и трафарети.
5.5. Обединяване на решенията с базите от данни.
5.6. Слоеве.
5.7. Стилове. Създаване на собствени шаблони и стилове.
Тема 6. Управление на проекти в MS Office - MS Project.
6.1. Създаване на проекти.
6.2. Въвеждане и редактиране на задачи и ресурси. Назначаване на ресурси на задачите.
6.3. Сортиране, филтриране и групиране на данни в таблиците.
6.4. Експорт на проектите.
6.5. Видове анализ: анализ и оптимизация на плана на проекта, анализ на ресурсите, анализ на стойността на проекта.
Тема 7. Обмен на данни между различни приложения на MS Office.
7.1. Динамичен и статичен обмен на данни между приложенията в MS Office.
7.2. Разглеждане и сравняване на двата основни подхода – Dynamic Data Exchange (DDE) и Object Linking and Embedding (OLE).
Тема 8. Офис решения в Интернет
8.1. Microsoft Azure
8.2. MS Office 365