История

История на катедрата

 

    Катедра “Изчислителна техника” във Висшия машинно-електротехнически институт - ВМЕИ (сега Технически Университет - ТУ) – Варна е създадена през 1982 г. във връзка с разкриването от 1983 г. на специалност “Изчислителна техника”. Наследник е на секция “Изчислителна техника” (към катедра “Радиотехника”), която е създадена през 1968 г. в състав от 4 преподавателя с ръководител доц. д-р инж. Борис Очеретько.

    Първоначално преподавателският състав на катедрата се състои от 10 преподавателя и двама научни сътрудници (към учебна лаборатория по микропроцесорна техника). От преподавателите 4 са доценти, а 6 са доктори. Ръководител на катедрата е доц. д-р инж. Васил Смърков. В този състав катедрата осъществява обучението на всички студенти от университета по дисциплината “Програмиране и използване на изчислителните системи” (I и II курс), както и на студентите от професионално направление “Електроника и автоматика” по дисциплината “Основи на цифровата и микропроцесорна техника”.

    Провеждат се и курсове по “Програмиране на персонални компютри” за начална подготовка на преподаватели и научни сътрудници от ВМЕИ, а също така и обучение по “Микропроцесорна техника” и “Програмиране” по линия на СДК със специалисти то промишлеността, учители и ръководители в гр. Варна.

    Лабораторната база на катедрата включва 3 учебни лаборатории, оборудвани с класове персонални компютри (Apple) и едноплаткови микропроцесорни китове. Активно се използва и наличната в учебния електронно-изчислителен център компютърна техника – ЦЕИМ ЕС 1020Б, МЕИМ ИЗОТ-0310, МЕИМ СМ-4, както и компютърните системи IBM 370 и IBM 4331/2 на филиала на ЦИИТ и Института по корабостроене, с които катедрата поддържа договорни отношения.

    За осигуряване на специалната подготовка на студентите от специалност “Изчислителна техника” съставът на катедрата през 1986г. се допълва с още 10 преподавателя, а лабораторната база се разширява с още 6 лаборатории със съответни технически и програмни средства.

    Катедрата поддържа активни учебно-научни контакти със сродни катедри в страната, както и в университети от Русия, Германия, Чехословакия.

    За задоволяване острата нужда от специалисти с висше образование по изчислителна техника и програмиране и развитие на подготовката на научно-изследователския състав на територията на Варненски регион в тази област с решение на МС през 1983г. във ВМЕИ-Варна е разкрита специалност “Изчислителна техника”.

    Приемът на студентите от специалността през първата година е 75 (включително и чуждестранните студенти от Шри Ланка, Камбоджа, Сирия, Ирак и др.), а през втората и следващите години – 100 (редовно обучение) . Първият випуск на инженери от специалността е от 1988 г., като през 1991 г. специалността се преименува в “Компютърна Техника и Технологии”, а през 1997 – “Компютърни Системи и Технологии”.

    Историята на катедра “Компютърни науки и технологии” беше събрана, обработена и подготвена за издаване от един от забележителните й членове –  доц. доктор на науките инж. Димитър Тянев. 

 

 


Файлове