Научни проекти

Научни проекти

Като част от цялостната структура на ТУ-Варна академичният състав на катедра “КНТ” се придържа към приоритетите на Университета - превръщането на учебния процес в учебно-изследователски, създаване на нови научни знания и научно-приложни продукти, вписване в общоевропейското изследователско пространство. Преподавателите от катедрата са участвали през последните 5 години в редица научни проекти.

Проекти, финансирани от националния фонд „Научни изследвания”:.
 • Проект НП5: “Изследване на качеството на услугите при безжични технологии за Internet of Things”, 2019г.
 • Проект ПД6: “Изследване на QoS в мрежи, базирани на безжични комуникации”, 2019.
 • Проект ПД7: “Изследване на QoS в мрежи, базирани на LiFi за IoT”, 2019.
 • Проект НП5: “Интегриране на машинно обучение и виртуализационни технологии за реализация и управление на облачни услуги”, 2018г.
 • Проект НП8: “Изследване на приложни методи базирани на  машинно обучение с цел повишаване качеството на услугите”, 2017г.
 • Проект ПД4: „Проектиране и изследване на система за управление на отдалечени и подвижни обекти”, 2016г.
 • Проект ПД5: „Разработване и изследване на алгоритми за обработка на изображения в системи за откриване и следене на обекти”, 2016г.
 • Проект НП8: “Интегрирани IT технологии за целите на научните изследвания”, 2016г.
 • Проект НП10: „Изследване на алгоритми за машинно обучение на подвижни обекти”, 2016г.
 • Проект ЦНП3: “Проектиране и изследване на алгоритми и системи за управление на подвижни обекти тип „Дрон“, 2015г.
 • Проект СНП1: “Изследване и разработване на алгоритми за управление на мобилни роботи при екстремални условия във виртуална реалност”, 2015г.
 • Проект СНП2: „Технологична подкрепа за подобряване качеството на живот на хора с Алцхаймер”, 2015г.
 • Проект НП8: „Изследвания в областта на архитектурното, инфраструктурното, алгоритмичното и методологично осигуряване на Cloud базирана среда за провеждане на учебния процес”, 2015г.
 • Проект НП9: „Изследване на алгоритми от изкуствения интелект за управление на подвижни обекти”, 2015г.
 • Проект НП10: “Виртуална среда за провеждане на локални и дистанционни онлайн студентски състезания и оценка на резултатите”, 2014г.
 • Проект НП12: “Изследване на мобилни технологии и използването им при управление на отдалечени и подвижни обекти”, 2014г.
 • Проект НП9: “Разработване на методи и средства за надеждни и сигурни компютърни комуникации”, 2013г.
 • Проект НП24: “Проектиране и изследване на микропроцесорни системи за управление на отдалечени обекти”, 2013г.
Проекти, финансирани от Европейски фондове:
 • Проект BG051RO001-3.3.07-0002 2013-2014 „Студентски практики”. Европейски социален фонд, оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 2014г.
 • Проект BG 161 РО003-1.2.04/20.08.2013г. “Развитие на устойчив капацитет на център за  приложни технологии свързани със здравето”. Международен проект по Оперативна програма “Конкурентоспособност”, 2013-2014г.
 • Проект BG051PO001-4.3.04 „Нови електронни форми за обучение в Технически Университет – Варна”, „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, 2012–2014г.
 • Проект BG051РО001-3.108-0014. “Усъвършенстване на системите за управление”, Европейски фонд, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2012-2014г.
 • Проект BG051PO001-3.3.06–0005 “Развитие потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти от инженерните науки в ТУ-Варна и техния принос за развитие на икономика, базирана на знанието” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 2012-2014г.
Международни проекти:
 • Проект “Future Education and Training in Computing: How to Support Learning at Anytime Anywhere” 2014539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW, 2013-2016г.