Обучение

Магистратура

Катедра "Компютърни науки и технологии" провежда обучение в ОКС "Магистър" по следните специалности:

  • Компютърни мрежи и комуникации (3 семестъра) - редовно обучение. За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника",  професионално направление 4.1 “Физически науки”, професионално направление 4.5 “Математика”, професионално направление 4.6 “Информатика и компютърни науки” и специалности "Електроника", "Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи" и "Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи" от професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика". За първите два семестъра се избират по 4 учебни дисциплини от предлаганите избираеми.
  • Компютърни мрежи и комуникации (5 семестъра) - редовно обучение. За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО 5."Технически науки", ОВО 4."Природни науки, математика и информатика", професионални направления 3.8 "Икономика", 3.7 "Администрация и управление", 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки" и ОКС "Професионален бакалавър по" специалности от професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника". През първите два семестъра се изучават задължителни дисциплини. За 3-ти и 4-ти семестър се избират по 4 учебни дисциплини от предлаганите избираеми.
  • Microsoft информационни технологии (3 семестъра) – редовно обучение. За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности "Компютърни системи и технологии", "Софтуерни и интернет технологии", "Математика и информатика" или по специалности от професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки". През всеки семестър се изучават по три задължителни дисциплини и се избират по 1 или 2 учебни дисциплини от предлаганите избираеми.
  • Microsoft информационни технологии (5 семестъра) – редовно обучение. За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО 5."Технически науки", ОВО 4."Природни науки, математика и информатика", професионални направления 3.8 "Икономика", 3.7 "Администрация и управление", 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки" и ОКС "Професионален бакалавър по" специалности от професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника". През първите два семестъра се изучават задължителни дисциплини. През 3-ти и 4-ти семестър се изучават по три задължителни дисциплини и се избират по 1 или 2 учебни дисциплини от предлаганите избираеми.
  • Microsoft информационни технологии (3 семестъра) – дистанционно обучение. За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности "Компютърни системи и технологии", "Софтуерни и интернет технологии", "Математика и информатика" или по специалности от професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки". През всеки семестър се изучават по три задължителни дисциплини и се избират по 2 учебни дисциплини от предлаганите избираеми.
  • Системи с изкуствен интелект (3 семестъра) – редовно обучение. За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки", професионално направление 4.1 “Физически науки”, професионално направление 4.5 “Математика” и професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика".  През всеки семестър се изучават по две задължителни дисциплини и се избират по 2 или 3 учебни дисциплини от предлаганите избираеми.
В последния 3-ти или 5-ти семестър се провежда дипломно проектиране.
Учебен план
Учебен план
Учебен план

Файлове