Дисциплини

д Безжични комуникации

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Основната цел на дисциплината е да осигури на студентите знания и умения за съвременни безжични комуникационни технологии. Обстойно се разглеждат принципите на работа на конкретни 3G, 4G и 5G технологии, методите за приоритизация на потребителите за тези технологии и шедулерите за разпределяне на ресурса. Запознават се студентите с актуалните стандарти в областта на безжичните комуникации. Представят се методите за контрол на достъпа и шедулерите за разпределяне на ресурса за конкретни 4G и 5G технологии. Разглеждат се варианти на работа на хетерогенни безжични мрежи.

Дисциплината се базира на познанията на студентите по дисциплините от бакалавърска степен на обучение: "Основи на компютърните комуникации", “Компютърни мрежи”. Дисциплината има изходна връзка с дипломно проектиране.

Съдържание


Тема 1. Същност на безжичните технологии. Стандарти за безжични комуникации. Състояние на пазара 3G/4G/5G мрежи в България/Европа/Света.
Тема 2. Бизнес модели, свързани с Wi-Fi за диференциране на предложенията на доставчиците за услуги
Тема 3. Технология WiFi. Стандарт 802.11.
Тема 4. Технология Bluetooth. Стандарт 802.15.
Тема 5. Технология Zigbee. Същност. Проблеми.
Тема 6. Технология LiFi. Същност. Приложение. Перспективи.
Тема 7. Технология WiMAX – понятия, архитектура
Тема 8. Технология LTE – понятия, архитектура.
Тема 9. Mobile Broadband Wireless Access (MBWA). Стандарт 802.20
Тема 10.Приложение на IPv6 в персонални безжични мрежи с малка консумация. 6LoWPANs. RFC 4919. RFC 4944.
Тема 11.Безжични меш мрежи (WMN). WLAN и WMN. Комбинирани мрежи.
Тема 12.Проблеми със спектралната съвместимост при 3G/4G технологиите и начини за преодоляването им.
Тема 13.Quality of Service (QoS) на 4G/5G мрежи.
Тема 14.Реализация на хоризонтален и вертикален хендовер при различни безжични комуникационни системи.
Тема 15.Изисквания към хетерогенните безжични мрежи. Стандарт 802.21. Стандарти IEEE 802.11u, IEEE 802.11ac