Академичен състав

teacher img

проф. д-р инж. Венета Панайотова Алексиева


valeksieva@tu-varna.bg
052 383 439
207-4E

Образование и обучение

2022г. Професор, научно направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", учебна дисциплина "Компютърни мрежи"

2016г. Доцент, научно направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", научна специалност "Компютърни системи, комплекси и мрежи"
2014г. Придобита Пълна проектантска правоспособност по част "Електрическа"
2012г. Доктор, направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление", дисертационен труд на тема "Средства за анализ и управление на компютърни мрежи", ТУ-Варна
2011г. Придобита Пълна проектантска правоспособност по част "Автоматизация и КИП"
2010г. Магистър Инженер по "Електроенергетика и електрообзавеждане в промишлеността", ТУ-Варна
2009г. Сертификат R&M Freenet Certified Designer
2007г. Сертификат CCNA, CCAI на Cisco Systems
2005г. Защитена Пета квалификационна степен, Шуменски Университет
2000г. Магистър по "Счетоводство и контрол", ИУ-Варна
1999г. Бакалавър по "Счетоводство и контрол", ИУ-Варна
1993г. Следдипломна квалификация "Дизайнер Промишлен дизайн", ТУ-Варна
1993г. Магистър инженер по електроника и автоматика, специалност "Изчислителна техника", ТУ-Варна
1991г. Следдипломна квалификация "Учител", ТУ-Варна

Област на преподавателска дейност

Основи на компютърните комуникации
Компютърни мрежи
Администриране на локални и Интернет мрежи
Интернет сървъри и услуги
Мрежово администриране
Мрежова сигурност
Електронна търговия
Проектиране на компютърни мрежи
Безжични комуникации

Област на научна дейност

Компютърни комуникации
Сигурност и защита на данните

Публикации

 • Haka A, V. Aleksieva and H. Valchanov, "Comparative Analysis of Traffic Prioritisation Algorithms by LTE Base Station Scheduler," 2020 21st International Symposium on Electrical Apparatus & Technologies (SIELA), Bourgas, Bulgaria, 2020, pp. 1-4, ISBN: 978-1-7281-4346-0, doi: 10.1109/SIELA49118.2020.9167040.
 • Haka A, V. Aleksieva and H. Valchanov, "Comparative Analysis of Traffic Prioritisation Algorithms in 6loWPAN Networks," 2020 21st International Symposium on Electrical Apparatus & Technologies (SIELA), Bourgas, Bulgaria, 2020, pp. 1-4, ISBN: 978-1-7281-4346-0, doi: 10.1109/SIELA49118.2020.9167116.
 • V. Aleksieva, H. Valchanov and A. Huliyan, "Implementation of Smart-Contract, Based on Hyperledger Fabric Blockchain," 2020 21st International Symposium on Electrical Apparatus & Technologies (SIELA), Bourgas, Bulgaria, 2020, pp. 1-4, ISBN: 978-1-7281-4346-0, doi: 10.1109/SIELA49118.2020.9167043.
 • Haka A, V. Aleksieva and H. Valchanov, "Software Tool for Evaluation of Traffic Prioritisation Algorithms in 6LOWPAN Network," 2020 21st International Symposium on Electrical Apparatus & Technologies (SIELA), Bourgas, Bulgaria, 2020, pp. 1-4, ISBN: 978-1-7281-4346-0, doi: 10.1109/SIELA49118.2020.9167147.
 • D. Dinev, V. Aleksieva and H. Valchanov, "Study of Li-Fi Indoor Network Reliability," 2020 21st International Symposium on Electrical Apparatus & Technologies (SIELA), Bourgas, Bulgaria, 2020, pp. 1-4, ISBN: 978-1-7281-4346-0, doi: 10.1109/SIELA49118.2020.9167053.
 • V. Aleksieva, H. Valchanov and A. Huliyan, "Implementation of Smart Contracts based on Hyperledger Fabric Blockchain for the Purpose of Insurance Services," 2020 International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), Varna, Bulgaria, 2020, pp. 113-116, doi: 10.1109/BIA50171.2020.9244500., ISBN:978-1-7281-7073-2
 • Haka A, V. Aleksieva and H. Valchanov, "Enhanced Simulation Framework for Visualisation of IEEE 802.15.4 Frame Structure on Beacon Enabled Mode of ZigBee Sensor Network," 2020 International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), Varna, Bulgaria, 2020, pp. 109-112, doi: 10.1109/BIA50171.2020.9244507, https://ieeexplore.ieee.org/document/9244507, ISBN:978-1-7281-7073-2
 • Haka A, V. Aleksieva, H. Valchanov and D. Dinev, "Analysis of ZigBee Network Using Simulations and Experiments," 2020 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Varna, Bulgaria, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICAI50593.2020.9311328, ISBN:978-1-7281-9309-0.
 • D. Todorov, H. Valchanov and V. Aleksieva, "Load Balancing model based on Machine Learning and Segment Routing in SDN," 2020 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Varna, Bulgaria, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICAI50593.2020.9311385, ISBN:978-1-7281-9309-0.
 • D. Dinev, V. Aleksieva and H. Valchanov, "Simulation Framework For Studying Quality of Service Traffic Prioritization Algorithms in Li-Fi Network," 2020 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Varna, Bulgaria, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICAI50593.2020.9311358, ISBN:978-1-7281-9309-0.
 • V. Aleksieva, H. Valchanov and A. Huliyan, "Smart Contracts based on Private and Public Blockchains for the Purpose of Insurance Services," 2020 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Varna, Bulgaria, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICAI50593.2020.9311371, ISBN:978-1-7281-9309-0.
 • Aydan Haka, Veneta Aleksieva, Hristo Valchanov, 6LoWPAN Network Analysis Using Simulations and Experiments, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, CIEES’20, vol. 1032 (2020), pp.1-4, doi:10.1088/1757-899X/1032/1/012015, Online ISSN: 1757-899X, Print ISSN: 1757-8981, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1032/1/012015
 • Aydan Haka*, Veneta Aleksieva*, Hristo Valchanov*, Deployment and Analysis of Bluetooth Low Energy Network, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, CIEES’20, vol. 1032 (2020), pp.1-4, doi:10.1088/1757-899X/1032/1/012016, Online ISSN: 1757-899X, Print ISSN: 1757-8981, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1032/1/012016
 • Yuri Dimitrov*, Veneta Aleksieva*, Hristo Valchanov, Comparative Analysis of Prototypes for Two Touch Finger Interfaces of Smartwatch, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, CIEES’20, vol. 1032 (2020), pp.1-4, doi:10.1088/1757-899X/1032/1/012019, Online ISSN: 1757-899X, Print ISSN: 1757-8981, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1032/1/012019
 • Венета Алексиева, Христо Вълчанов, Интегрирани компютърни мрежи и системи. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2020, стр.126, ISBN978-954-20-0808-8
 • Венета Алексиева, Христо Вълчанов, Айдън Хъкъ, Диян Динев, Безжични комуникации. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2020, стр.134, ISBN978-954-20-0813-2
 • Aleksieva Y., H. Valchanov, V. Aleksieva. An Approach for Host Based BOTNET Detection System. XVI-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2019, 6-8 June 2019, Varna, Bulgaria. pp.527-530.
 • Haka A., R. Vasilev, V.Aleksieva, H. Valchanov. Simulaion Framework for Buiding of 6LoWPAN Network. XVI-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2019, 6-8 June 2019, Varna, Bulgaria. pp.522-526.
 • Haka A., V. Aleksieva, H. Valchanov. Comparative Evaluation of Mechanisms for Traffic Prioritization in LTE Networks. XVI-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2019, 6-8 June 2019, Varna, Bulgaria. pp. 406-410.
 • Dinev S., V. Aleksieva, H. Valchanov. Comparative Analysis of Prototypes Based on L-Fi Technology. XVI-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2019, 6-8 June 2019, Varna, Bulgaria. pp. 531-534.
 • Dimitrov Y., V. Aleksieva, H. Valchanov. Wearable Device Interface Comparison. XVI-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2019, 6-8 June 2019, Varna, Bulgaria. pp. 575-578.
 • Венета Алексиева, Христо Вълчанов. Администриране на локални и Интернет мрежи. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2019, стр.132, ISBN 97-954-20-0797-5.
 • Венета Алексиева, Христо Вълчанов. Основи на компютърните комуникации. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2019, стр.142, ISBN 978-954-20-0795-1.
 • Венета Алексиева, Христо Вълчанов. Електронна търговия. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2019, стр.116, ISBN 978-954-20-0798-2.
 • Венета Алексиева, Христо Вълчанов. Компютърни мрежи. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2019, стр.114, ISBN 978-954-20-0796-8.
 • Aleksieva V.,S.Slavov, Managed active directory in directory -as-a-service, Techsys 2018, Technical University of Sofia, branch Plovdiv, pp. II-145-II-150, ISSN Online: 2535-0048.
 • Dimitrov Y., V.Aleksieva, Two-finger Touch on Wearable Device Bezel Method for User Pose Recognition, Proceeedings of the 1st International Conference "Applied Computer Technologies" ACT2018, 21-23 June 2018, Ohrid, Macedonia, UIST"St.Paul the Apostle", pp. 11-14, ISBN987-608-66225-0-3.
 • Венета П. Алексиева, Владислав Г. Димитров, Десктоп приложение за обучение в кодиране на данни и визулизации на модулации, //Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2018, бр.1, c39-45, ISSN 1312-3335.
 • Алексиева В., А.Хулиан, Крипто-токен базиран на смарт контракт на Етериум блокчейн, John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Sofia, October 4-6, 2018, ISSN 1313-1869, с.125-128.
 • Алексиева В., А.Хулиан, Смарт контракт на Етериум блокчейн, UNITECH’18-INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 16-17 November 2018, GABROVO, vol.II, pp. 117-122, ISSN 1313-230X
 • Aleksieva V., S.Slavov, Managed active directory in Directory-as-a-Service //Journal of the technical University of Sofia Plovdiv Branch, Bulgaria, Fundamental science and Applications, vol.24, 2018, pp. 117-122, Plovdiv, ISSN 1310-8271.
 • Aleksieva V., A. Haka, Simulation framework for realization of priority-based LTE Scheduler, Techsys 2017, Technical University of Sofia, brunch Plovdiv, pp. II-181-185, ISSN Online: 2535-0048.
 • Венета Алексиева, Христо Вълчанов, Проектиране на компютърни мрежи. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2017, стр.100, ISBN 978-954-20-0772-2
 • Aleksieva V., I.Zhelyazkov, Generator of Network DoS Attacks,Proceedings, pp.II-162-167, Fifth International Scientific Conference “Engineering,Technologies and Systems” TECHSYS 2016, 26-28 May 2016, Plovdiv, ISSN 2367-8577
 • Хъкъ А., В. Алексиева, Моделиране на разпределяне на честотната лента в пасивни оптични мрежи //Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2016, бр.1, c.45-51, ISSN 1312-3335.
 • В. Алексиева, Симулационна среда за реализация на приоритетно базирана Zigbee мрежа, John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Sofia, October 4-7, 2016,ISSN 1313-1869, с.125-128
 • З. Митев, С. Вълчанова, В. Алексиева, Персонализирано наблюдение и управление на виртуални инфраструктури на база Zabbix, Session Schedule&Abstracts, 55th Annual Science Conference of Ruse University, Smart Specialization-innovative Strategy for Regional Economic Trransformation, Русе, 28-29.10.2016, University of Ruse Publishing Center, c.163, ISSN 1311-3321
 • В.Алексиева, И.Желязков, Изследване на DоS атаки, UNITECH’16-INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 18-19 November 2016, GABROVO – vol. II, стр,162-167, ISSN 1313-230X
 • V.Aleksieva,H.Valchanov, M.Magdziak-Toklowicz,R.Wrobel,R.Wlostowski, Transmission of vibrations from the engine to the car body, Journal of KONES Powertrain and Transport,vol.23,No.4 2016, pp.17-23, ISSN:1231-4005
 • З. Митев, С. Вълчанова, В. Алексиева, Персонализирано наблюдение и управление на виртуални инфраструктури на база Zabbix, , Best Paper, 55th Science Conference of Ruse University, Русе, 28-29.10.2016, University of Ruse Publishing Center, c229-234, ISSN 1311-3321
 • V.Aleksieva, Simulation Framework for Realization of Priority-based ZigBee Network, // Information technologies and control, Sofia, vol.14, issue 2, 2016, ISSN 1312-2622, pp.20-27, https://www.degruyter.com/view/j/itc.2016.14.issue-2/itc-2017-0003/itc-2017-0003.xml, DOI: https://doi.org/10.1515/itc-2017-0003, Print ISSN: 1312-2622; Online ISSN: 2367-5357
 • Aleksieva V., I.Zhelyazkov, Generator of Network DoS Attacks,Proceedings//Journal of the technical University of Sofia Plovdiv Branch, Bulgaria, Fundamental science and Applications, vol.22 ,2016, pp. II-101-106, Plovdiv, ISSN 1310-8271
 • Aleksieva V., Analysis of the Factors which Influence on QoS in LTE Networks, Proceeding of papers ICEST2015,Bulgaria, Sofia, june24-26, 2015 , pp204-207, ISBN: 978 -619-167-182-3
 • M.Sc.Eng Monika Andrych-Zalewska, DSc. PhD., Prof. Lech J. Sitnik, PhD. EngWojciech Walkowiak, PhD. EngVeneta Aleksieva, Testing the efficiency of internal combustion catalysts position model. trans & MOTAUTO ’15, Proceedings vol.1, pp.23-25, Scientific-technical union of mechanical engineering, year XXIII, issue 12 (175) june 2015, ISSN: 1310 – 3946
 • M.Sc.Eng Monika Andrych-Zalewska, DSc. PhD., Prof. Lech J. Sitnik, PhD. EngWojciech Walkowiak, PhD. EngVeneta Aleksieva, Testing the efficiency of internal combustion catalysts position model. MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, INTERNATIONAL JOURNAL, publisher SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, pp26-28, YEAR IX, ISSUE 8 / 2015, ISSN 1313-0226
 • Алексиева В., М. Андрич-Залевска, Л. Шитник, Р. Вробел, Софтуерна симулация и реален модел за тестване ефективността на вътрешен катализатор в двигател с вътрешно горене, //Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2015, бр.1, c.89-94, ISSN 1312-3335.
 • Алексиева В., Mодифициран uplink планировчик за подобряване на QоS за LTE на база на удовлетворение на потребителите, John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Sofia, October 4-7, 2015,ISSN 1313-1869, с.143-146
 • Алексиева В., Контролен механизъм за приемане на заявки в планировчика за разпределение на ресурсите в LTE мрежи, Сб.Доклади НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, Русе, 9-10.10.2015, том 54,серия 3.2,с.17-22, ISSN 1311-3321
 • Алексиева В., А. Мехмед, Симулатор на планировчик за приоритизация на трафика в WiMAX мрежи, UNITECH’15-INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ,20 – 21 November 2015, GABROVO – vol. II, стр. 263-268, ISSN 1313-230X
 • Виолета Божикова, Венета Алексиева, Програмни спецификации. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2015, стр.140, ISBN 978-954-20-0738-8
 • Христо Вълчанов, Венета Алексиева, Извличане на информация в Интернет. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2015, стр.104, ISBN 978-954-20-0740-1
 • Христо Вълчанов, Венета Алексиева, Мрежово администриране. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2015, стр.104, ISBN 978-954-20-0741-8
 • Veneta Aleksieva, Hristo Valchanov, Radoslaw Wrobel, Dawid Skading, (Al)most Important Internet Protocols,”Horyzont”,Wroclaw, Poland, 2015, p.152, ISBN 978-83-928943-2-2
 • Aleksieva V., H.Valchanov, T.Dlugosz, R.Wrobel, Real efficiency of SoHo routers with alternative software.//Telecommunication review+Telecommunication news Tele-Radio-Electronics,Information Technology, 2014, No1, Poland, Wroclaw, pp.10-12, ISSN 1230-3496
 • Алексиева В., Моделирането на роли при смесено обучение по компютърни мрежи на чуждестранни студенти, Сборник доклади V-та НКЕО’14, Русе, 16-17.05.2014, стр.330-335, ISBN-978-954-712-611-4
 • Aleksieva V., An Approach of QoS by Admission Control of VoIP over WLANs, Proceeding of papers ICEST2014,Serbia, Nish,june25-27, 2014,vol.1,pp31-34, ISBN: 978-86-6125-108-5
 • Алексиева В., Усъвършенстван метод за възстановяване на път в MPLS мрежи.//Автоматика и информатика, 2014, бр.1, с.50-56, ISSN 0861-7562
 • Алексиева В., Един подход за оптимизиране на производителността в хетерогенни безжични мрежи//Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2014, бр.1,c. 13-18, ISSN 1312-3335
 • Алексиева В., Метод за подобряване на QоS за WiMAX класове услуги , John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Sofia, October 1-3, 2014,ISSN 1313-1869, с.I-163-166
 • Алексиева В., Р.Вробел, Подход за повишаване на QоS в хибридни безжични мрежи, базирани на WiFi и WiMAX, Сб.Доклади НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, Русе, 24-25.10.2014, том 53,серия 3.2,с. 38-42, ISSN 1311-3321
 • Алексиева В., Tенденции на развитие на WiMAX и LTE мрежи, UNITECH’14-INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ,21 – 22 November 2014, GABROVO –vol. II, стр.201-206, ISSN 1313-230X
 • Алексиева В., Модифициран Планировчик за приоритизация на трафика в WiMAX мрежи, UNITECH’14-INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ,21 – 22 November 2014, GABROVO – vol. II, стр. 207-212, ISSN 1313-230X
 • Венета Алексиева, Христо Вълчанов, Интернет сървъри и услуги. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2014, стр.112, ISBN 978-954-20-0608-4
 • Алексиева В., Усъвършенстван метод за възстановяване на път в MPLS мрежи, John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Sofia, October 3-7, 2013,ISSN 1313-1869, pp.I-199-202
 • Aleksieva V., An Approach to Optimization of the Links' Load in the MPLS Domain, International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems, 2013, ISSN 1755-0564(on-line), ISSN1755-0556(printed) , Vol.5 No.3, 2013, pp.208-214, http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijris&year=2013&vol=5&issue=3
 • Алексиева В., Методи за възстановяване на път в MPLS мрежи. //Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2013, бр.1,c. 29-34, ISSN 1312-3335
 • Алексиева В., И. Младенов, Програмна система Network Designer за проектиране на офис LAN, Сб.Доклади НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 3.2,Русе, 25-26.10.2013,ISSN 1311-3321, pp.23-27
 • Алексиева В.,Р.Вробел, Приложение на CLOUD услуги за контрол и управление на интелигентни енергоразпределителни мрежи, UNITECH’13-INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 22 – 23 November 2013, GABROVO –стр 211-216, ISSN 1313-230X
 • Алексиева В., Сигурност в CLOUD услуги за контрол и управление на интелигентни енергоразпределителни мрежи, UNITECH’13-INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ,22 – 23 November 2013, GABROVO –стр.217-222, ISSN 1313-230X
 • Венета Алексиева, Христо Вълчанов, Компютърни мрежи. Ръководство за лабораторен практикум, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2013, стр.144, ISBN 978-954-20-0587-2
 • Алексиева В., Добри практики за преодоляване на проблемите в обучението на чуждестранни студенти, Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование,11-13.05.2012,Акад.изд.”Ценов”, гр. Свищов,2012, ISBN 978-954-23-0747-1, с.359-366
 • Aleksieva V., An Approach to Optimization of the Links' Load in the MPLS Domain, In proc. of ICEST’12, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 28-30.06.2012, TU Sofia, Sofia, ISBN 978-619-167-003-1, pp.439-442
 • Алексиева В., Метод за възстановяване на път в MPLS мрежи, John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Sofia, October 3-5, 2012,ISSN 1313-1869, pp.337-340
 • Алексиева В., Моделиране на управлението на трафика с приоритети в MPLS мрежи с мрежи на Петри, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2012, том 51, серия 3.2,Русе, 26-27.10.2012,ISSN 1311-3321,стр.35-40
 • Алексиева В., Алгоритми за възстановяване в MPLS мрежи, моделирани с мрежи на Петри, UNITECH’12-INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 16 – 17 November 2012, Publ.”V.Aprilov”,GABROVO – стр.467-472, ISSN 1313-230X

Допълнителна информация

Член на КИИП-Варна, секция ЕАСТ (от 2009)
Член на ACM (от 2010)
Член на IEEE (от 2011)
Член на Съюза по Автоматика и Информатика (от 2012)
Участие като експерт към Европейската комисия в 10 оценявания на проекти за финансиране от ЕК+


Езици

Руски, английски


Автобиография