Академичен състав

teacher img

гл. ас. д-р инж. Илиян Живков Бойчев


i.boychev@tu-varna.bg
052 383 679
210Т

Образование и обучение

2020г. Доктор, дисертационен труд на тема "Проектиране и изследване на система за управление на отдалечени и подвижни обекти", докторска програма "Компютърни системи, комплекси и мрежи"
2016г. Асистент, катедра "КНТ"
2015г. Mагистър, специалност „Компютърни мрежи и комуникации“, ТУ Варна
2013г. Бакалавър, специалност "Компютърни системи и технологии", ТУ Варна

Област на преподавателска дейност

Анализ и синтез на логически схеми
Логика и автомати
Специализирани компютърни системи

Област на научна дейност

Изследване и управление на отдалечени обекти
Системно и приложно програмиране

Публикации

1. Бойчев И. АЛГОРИТМИ ЗА НАМИРАНE НА НАЙ-КРАТЪК ПЪТ В МАРШРУТ НА ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ, МОДЕЛИРАН ЧРЕЗ ГРАФ СБОРНИК ДОКЛАДИ, списание КНТ, 2020 ТУ Варна, България, ISSN 1312-3335 стр. 67-75
2. Бойчев И. Оптимален път в граф при използване на различни топологии за обхождане на обекти в зона на сигурност СБОРНИК ДОКЛАДИ Международна научна конференция УНИТЕХ ТУ-Габрово, гр. Габрово, том II, ISSN 1313-230Х, 2018 г., стр. 146-150
3. Бойчев И., Изследване на алгоритми за обхождане наобекти, разположени в зона за сигурност СБОРНИК ДОКЛАДИ Пета научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии" ТУ-Варна, гр. Варна, том 1, ISSN 1312-3335, 2018 г., стр. 151-155
1. Boychev I., Spasova G. A method for drone positioning for water areas caption based on find lake in images, International Conference on Electronics, Engineering Physics and Earth Science 2022, EEPES 2022, Varna, 22-24 June 2022, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 2339, Issue 1, ISSN 17426588, DOI: 10.1088/1742-6596/2339/1/012015
2. Spasova G., Boychev I. Concentration Testing and Data Collection System, 2022 57th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2022, Ohrid, 16 - 18 June 2022, ISBN 978-166548500-5, DOI: 10.1109/ICEST55168.2022.9828670
3. Spasova G., Boychev I. An Algorithm for Image Processing to Monitor and Evaluate the Change of Water Areas, 2021 International Conference on Biomedical Innovations and Applications, BIA 2021, Varna, 2 - 4 June 2022, Proceedings of the International Conference on Biomedical Innovations and Applications, BIA 2021, ISBN 978-166544581-8, pp. 115 – 118, DOI: 10.1109/BIA52594.2022.983126
4. Spasova G., Boychev I. A Method of Color Images Compression, 2021 International Conference on Biomedical Innovations and Applications, BIA 2021, Varna, 2 - 4 June 2022, Proceedings of the International Conference on Biomedical Innovations and Applications, BIA 2021, ISBN 978-166544581-8, , pp. 111 – 114, DOI: 10.1109/BIA52594.2022.9831403
5. Boychev I. Automatic Graph Generation for Building Survailance with Drone Camera, XIX International Conference on Geometry, Integrability and Quantization, 2019, Varna
6. Boychev I. Research algorithms to optimize the drone route used for security IEEE XXVII International Scientific Conference Electronics – ET, 2018, Sozopol, Bulgaria, 978-1-5386-

Допълнителна информация

Езици

Английски


Автобиография