Академичен състав

teacher img

доц. д-р инж. Венцислав Георгиев Николов


v.nikolov@tu-varna.bg
052 383 424
102Т

Образование и обучение

2018г. Доцент, научно направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", научна специалност "Системно програмиране"

2012г. Доктор, професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“, научна специалност „Системно програмиране“, Технически университет – Варна
2007г. Магистър, специалност „Програмни системи и технологии“, Технически университет – Варна;
2005г. Бакалавър, специалност „Компютърни системи и технологии“, Технически университет – Варна

Област на преподавателска дейност

Системно програмиране
Многопотребителски операционни системи
Разпределени приложения със C# и Visual Studio.Net
Изкуствен интелект
Операционни системи
Невронни мрежи и приложения
Управление на софтуерни проекти

Област на научна дейност

Приложно и системно програмиране
Математически модели за обработка на информация
Алгоритми и методи за прогнозиране
Експертни системи
Приложения с невронни мрежи
Технологии за разпределено програмиране

Публикации

 • Nikolov, V., N. Vasilev. Estimation of probability of default from internal data. () Computer Science and Engineering, year XVI, Technical University of Varna, 2018, ISSN: 1312-3335, pp. 113-118.
 • Nikoov V. Implementation of Multilayer Perceptron in Graphics Processing Unit. Procedings of 18th International Conference "Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications" (AIMSA), Varna, Bulgaria, September 12–14, 2018, LNAI, volume 11089, ISSN 0302-9743, ISSN 1611-3349 (electronic), Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISBN 978-3-319-99343-0, ISBN 978-3-319-99344-7 (eBook) , pp. 270-274.
 • Nikolov, V. Autoregressive model order determination. Intelligent Systems and Applications. Proceedings of SAI Intelligent Systems Conference IntelliSys 2018, Volume 2, Springer, ISSN 2194-5365, pp. 577-587.
 • Antonov, A., V. Nikolov. Validation process for scoring and rating models using neural networks. Journal of International Scientific Publication Vol. 12, 17th International Conference, Economy & Business (ISSN 1314-7242), 20-24 August 2018, Elenite Holiday Village, Bulgaria, pp. 95-104.
 • Antonov, A., V. Nikolov. Analysis of scoring and rating models using neural networks. Journal of International Scientific Publication Vol. 12, 17th International Conference, Economy & Business (ISSN 1314-7242), 20-24 August 2018, Elenite Holiday Village, Bulgaria, pp. 105-118.
 • Nikolov, V. An Overview of Local Approach for Time Series Analysis and Prediction. International Conference 'Applied Computer Technologies' ACT, 21-23 June 2018, Ohrid, Macedonia, ISBN 978-608-66225-0-3, pp. 1-5.
 • Николов, В. Разпределени приложения със C# и Visual Studio.Net (Distributed applications with C# and Visual Studio.NET). Записки. ТУ Варна, 2018, ISBN: 978-954-20-0784-5
 • Research of applied methods based on machine learning aiming increasing of quality of service (Изследване на приложни методи базирани на машинно обучение с цел повишаване качеството на услугите (qos)) – Project resume. Annual Journal of Technical University of Varna, 2017, ISSN 1311-896X, pp. 21-22.
 • Nikolov, V. Dynamic capabilities of a compliance check software system. (Николов, В. Динамични възможности на софтуерна система за проверка на лимитни ограничения), Година XV, Брой 1/2017, (Year XV, Number 1/2017), ISSN 1312-3335, pp.114-120.
 • Nikolov, V. An overview of an automated trading software system (Николов, В. Преглед на система за автоматична търговия), Година XV, Брой 1/2017, (Year XV, Number 1/2017), ISSN 1312-3335 , pp.121-125.
 • Nikolov, V. An implied rating software system. Proceedings of International conference on Time Series, Granada 18-20 Sept. 2017, Godel Impresiones Digitales S.L.ISBN 978-84- 17293-01- 7, pp.1054-1063.
 • Research of algorithms for machine learning of moving objects. (Изследване на алгоритми за машинно обучение на подвижни обекти) – Project resume. Annual Journal of Technical University of Varna, 2016, ISSN 1311-896X, стр. 23-24.
 • Mincheva, D., V. Nikolov. The application of artificial neural network for modeling the density of sintered alloys (Приложение на изкуствени невронни мрежи за моделиране на плътността на синтеровани сплави). Proceedings of the technical and scientific conference ECO Varna, Transport, ecology- sustainable development, (Сборник с доклади на XXII научно-техническа конференция с международно участие „Транспорт, екология -устойчиво развитие", ЕКО Варна), ISSN (Online) 2367- 6965, ISSN (Print) 2367- 6299, Technical University of Varna, 2016, pp. 88-94.
 • Karova, M., G. Todorova, M. Todorova, I. Penev, V. Nikolov. Research of algorithms for communication encryption. International journal of computers and communications ISSN: 2074-1294, Vol. 10, 2016, pp.30-36.
Допълнителна информация

Езици

Английски


Автобиография