Академичен състав

teacher img

доц. д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов


hristo@tu-varna.bg
052 383 439
207-4E

Образование и обучение

2014г. Доцент, научно направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", научна специалност "Системно програмиране"
2010г. Специализация Hewlett Packard - San Francisco, USA
2008г. Доктор, дисертационен труд на тема "Интегриран подход за обектно-ориентирана разпределена симулация" (02.21.04)
2005г. Специализация Microsoft Research- Budapest, Hungary
2003г. Сертификат CCAI на Cisco Systems
2003г. Сертификат CCNA на Cisco Systems
1989г. ВМЕИ-Варна, спец.”Изчислителна техника”

Област на преподавателска дейност

Операционни системи
Разпределено програмиране
Извличане на информация в Интернет
Мрежови инфраструктури
Администриране на локални и Интернет мрежи
Компютърна и мрежова сигурност

Област на научна дейност

Разпределена симулация
Разпределени изчисления
Паралелни изчислителни системи
Виртуализационни технологии
Интернет сървъри и услуги

Публикации • Aleksieva Y., H. Valchanov, V. Aleksieva. An Approach for Host Based BOTNET Detection System. XVI-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2019, 6-8 June 2019, Varna, Bulgaria. pp.527-530.
 • Haka A., R. Vasilev, V.Aleksieva, H. Valchanov. Simulaion Framework for Buiding of 6LoWPAN Network. XVI-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2019, 6-8 June 2019, Varna, Bulgaria. pp.522-526.
 • Haka A., V. Aleksieva, H. Valchanov. Comparative Evaluation of Mechanisms for Traffic Prioritization in LTE Networks. XVI-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2019, 6-8 June 2019, Varna, Bulgaria. pp. 406-410.
 • Dinev S., V. Aleksieva, H. Valchanov. Comparative Analysis of Prototypes Based on L-Fi Technology. XVI-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2019, 6-8 June 2019, Varna, Bulgaria. pp. 531-534.
 • Dimitrov Y., V. Aleksieva, H. Valchanov. Wearable Device Interface Comparison. XVI-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2019, 6-8 June 2019, Varna, Bulgaria. pp. 575-578.
 • Венета Алексиева, Христо Вълчанов. Администриране на локални и Интернет мрежи. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2019, стр.132, ISBN 97-954-20-0797-5.
 • Венета Алексиева, Христо Вълчанов. Основи на компютърните комуникации. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2019, стр.142, ISBN 978-954-20-0795-1.
 • Венета Алексиева, Христо Вълчанов. Електронна търговия. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2019, стр.116, ISBN 978-954-20-0798-2.
 • Венета Алексиева, Христо Вълчанов. Компютърни мрежи. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2019, стр.114, ISBN 978-954-20-0796-8.
 • Todorov D., H.Valchanov. Routing and Traffic Load Balancing in SDN-NFV Networks. Proc of International Conference Applied Computer Technologies, 2018, pp.127-130. ISBN 978-608-66225-0-3.
 • Trifonov D., H. Valchanov. Virtualization and Containerization Systems for BigData. In Proc. of TechSys’18, 2018, Plovdiv, pp.II157 – II160, ISSN Online: 2535-0048.
 • Y.Aleksieva, H.Valchanov. Botnet Detection System Based on Genetic Algorithms. In Proc. of Conf. Automatics and Informatics’18, Sofia, 2018, pp.129-139. ISSN 1313-1850
 • Y.Aleksieva, H.Valchanov. Network Simulator for Botnet DoS Attacks. Information Technologies and Control, N:1, 2017, 33-40, ISSN 1312-2622
 • Valchanov H., S. Andreev. Multithreaded hybrid library. Proceedings of the Second International Scientific Conference “Intelligent Information Technologies for Industry” (IITI’17), 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 680. Springer, Cham, pp 239-246, ISBN 978-3-319-68323-2
 • Rajchinov K., H.Valchanov. Embedded Network Intrusion Detection and Preventing System. In Proc. of Conf. Automatics and Informatics’17, Sofia, 2017, pp.249-252. ISSN 1313-1850
 • Valchanov H., D.Trifonov. Performance analysis of Virtualization and Containerization Platforms for Big Data Processing. . Proc. of UNITECH’17, Gabrovo, 2017, pp. 203-208, ISSN 1313-230XRaychinov K., H. Valchanov. Intrusion Detection and Preventing System. In Proc. of TechSys’17, 2017, Plovdiv, pp. II 177-II 180.
 • Алексиева В., Х. Вълчанов, Проектиране на компютърни мрежи. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2017, стр.100, ISBN 978-954-20-0772-2.
 • Алексиева Ю., Х. Вълчанов. Симулатор на Ботнет DoS атаки в мрежова среда. Сб. на международна конференция "Автоматика. и информатика”. 2016, София, 2016. 163-166.
 • Вълчанов Х. Комуникационна среда за търсене в локална мрежа. Proc. of TechSys’16. Plovdiv, 2016. ISSN 1310 – 8271, II-199 – II-202.
 • V.Aleksieva, H.Valchanov, M.Toklowicz, R.Wrobel, R.Wlostowski. Transmission of vibrations from the engine to the car body// Journal of KONES Powertrain and Transport, vol.33, No.4, 2016, pp.17-23. ISSN:1231-4005.
 • Aleksieva V., H. Valchanov, R. Wrobel, D. Skading. (Al)most Important Internet Protocols, Horyzont, Wroclaw, Poland, 2015, pp.152, ISBN 978-83-928943-2-2.
 • Вълчанов Х., В. Алексиева, Извличане на информация в Интернет. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2015, стр.104, ISBN 978-954-20-0740-1.
 • Вълчанов Х., В. Алексиева, Мрежово администриране. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2015, стр.104, ISBN 978-954-20-0741-8.
 • V.Aleksieva, H.Valchanov, T. Dlugosz, R. Wrobel. Analiza wydajnosci ruterow SoHoz alternatywnym oprogramowaniem. Telekomunikacyjny, Poland, v.1, 2014, ISSN 1230-3496.
 • Valchanov H., M. Angelov. Improving Performance of Multimedia Web Transfer over WAN Connections. Proc.of the ICEST 2014, Nis, Serbia, v.1, 27-30. ISBN 978-86-6125-108-5.
 • Вълчанов Х. Прехвърляне на мултимедиен трафик през WAN мрежи. Proc. of Int. Conf. Automatics and Informatics’14, Sofia, 2014, pp.I-167 – I70.
 • Вълчанов Х. Виртуализирана мрежова лаборатория. Национална конференция по е-обучение във висшите училища, Русе, 2014, 159-164.
 • Алексиева В., Х. Вълчанов. Ръководство за лабораторни упражнения по Интернет сървъри и услуги, ТУ-Варна, 2014. ISBN 978-954-20-0608-4.
 • Рускова Н., Х. Вълчанов. Microsoft мрежови инфраструктури. Учебник за дистанционно обучение. ТУ-Варна, 2014, ISBN 978-954-20-0651-0.
 • Вълчанов Х. Системно администриране на Windows Server. Учебник за дистанционно обучение. ТУ-Варна, 2014, ISBN 978-954-20-0708-1.
 • Valchanov H., S. Andreev, R. Wrobel. Implementation of a multi-threaded user and kernel space library. Proc. of UNITECH’13, Gabrovo, 2013, pp.II229-II234.
 • Вълчанов Х., И.Русев. TCP/SCTP web прокси сървър. Сб. Научна конференция 2013, РУ, Русе, 2013.
 • Valchanov H., I.Useinov. Role Based Virtual Networking Laboratory. Proc. of Int. Conf. Automatics and Informatics’13, Sofia, 2013, pp.I-207 – I210.
 • Вълчанов Х., Д.Тодоров. Реализация на TCP/SCTP web сървър. Компютърни науки и технологии, год. XI, бр.1, 2013, 23-28. ISSN 1312-3335.
 • Алексиева В., Х.Вълчанов. Компютърни мрежи. Ръководство за лабораторен практикум. ТУ-Варна, 2013, 200 бр. ISBN 978-954-20-0587-2.Русков Т., Вълчанов Х. Ръководство за лабораторни упражнения по операционни системи, ТУ-Варна, 2013, 200 бр. ISBN 978-954-20-0586-5.

Допълнителна информация

Инструктор Cisco академия към ТУ-Варна
Член на ACM (Association for Computing Machinery)
Член на IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Член на САИ (Съюз по Автоматика и Информатика)


Езици

Руски, английски


Автобиография