Академичен състав

teacher img

доц. д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов


hristo@tu-varna.bg
052 383 439
207-4E

Образование и обучение

2014г. Доцент, научно направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", научна специалност "Системно програмиране"
2010г. Специализация Hewlett Packard - San Francisco, USA
2008г. Доктор, дисертационен труд на тема "Интегриран подход за обектно-ориентирана разпределена симулация" (02.21.04)
2005г. Специализация Microsoft Research- Budapest, Hungary
2003г. Сертификат CCAI на Cisco Systems
2003г. Сертификат CCNA на Cisco Systems
1989г. ВМЕИ-Варна, спец.”Изчислителна техника”

Област на преподавателска дейност

Операционни системи
Разпределено програмиране
Компилатори и интерпретатори
Системно администриране
Мрежови инфраструктури
Администриране на локални и Интернет мрежи
Компютърна и мрежова сигурност

Област на научна дейност

Разпределена симулация
Разпределени изчисления
Паралелни изчислителни системи
Виртуализационни технологии
Интернет сървъри и услуги

Публикации

 • Raychinov K., H. Valchanov. Intrusion Detection and Preventing System. In Proc. of TechSys’17, 2017, Plovdiv, pp. II 177-II 180.
 • Венета Алексиева, Христо Вълчанов, Проектиране на компютърни мрежи. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2017, стр.100, ISBN 978-954-20-0772-2.
 • Алексиева Ю., Х. Вълчанов. Симулатор на Ботнет DoS атаки в мрежова среда. Сб. на международна конференция "Автоматика. и информатика”. 2016, София, 2016. 163-166.
 • Вълчанов Х. Комуникационна среда за търсене в локална мрежа. Proc. of TechSys’16. Plovdiv, 2016. ISSN 1310 – 8271, II-199 – II-202.
 • V.Aleksieva, H.Valchanov, M.Toklowicz, R.Wrobel, R.Wlostowski. Transmission of vibrations from the engine to the car body// Journal of KONES Powertrain and Transport, vol.33, No.4, 2016, pp.17-23. ISSN:1231-4005.
 • Veneta Aleksieva, Hristo Valchanov, Radoslaw Wrobel, Dawid Skading. (Al)most Important Internet Protocols, Horyzont, Wroclaw, Poland, 2015, pp.152, ISBN 978-83-928943-2-2.
 • Христо Вълчанов, Венета Алексиева, Извличане на информация в Интернет. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2015, стр.104, ISBN 978-954-20-0740-1.
 • Христо Вълчанов, Венета Алексиева, Мрежово администриране. Ръководство за лабораторни упражнения, изд. Университетско издателство при ТУ-Варна, 2015, стр.104, ISBN 978-954-20-0741-8.
 • V.Aleksieva, H.Valchanov, T. Dlugosz, R. Wrobel. Analiza wydajnosci ruterow SoHoz alternatywnym oprogramowaniem. Telekomunikacyjny, Poland, v.1, 2014, ISSN 1230-3496.
 • Valchanov H., M. Angelov. Improving Performance of Multimedia Web Transfer over WAN Connections. Proc.of the ICEST 2014, Nis, Serbia, v.1, 27-30. ISBN 978-86-6125-108-5.
 • Вълчанов Х. Прехвърляне на мултимедиен трафик през WAN мрежи. Proc. of Int. Conf. Automatics and Informatics’14, Sofia, 2014, pp.I-167 – I70.
 • Вълчанов Х. Виртуализирана мрежова лаборатория. Национална конференция по е-обучение във висшите училища, Русе, 2014, 159-164.
 • Алексиева В., Х. Вълчанов. Ръководство за лабораторни упражнения по Интернет сървъри и услуги, ТУ-Варна, 2014. ISBN 978-954-20-0608-4.
 • Надежда Стефанова Рускова, Христо Георгиев Вълчанов. Microsoft мрежови инфраструктури. Учебник за дистанционно обучение. ТУ-Варна, 2014, ISBN 978-954-20-0651-0.
 • Христо Георгиев Вълчанов. Системно администриране на Windows Server. Учебник за дистанционно обучение. ТУ-Варна, 2014, ISBN 978-954-20-0708-1.
 • Hristo Valchanov, Simeon Andreev, Radoslav Wrobel. Implementation of a multi-threaded user and kernel space library. Proc. of UNITECH’13, Gabrovo, 2013, pp.II229-II234.
 • Вълчанов Х., И.Русев. TCP/SCTP web прокси сървър. Сб. Научна конференция 2013, РУ, Русе, 2013.
 • Valchanov H., I.Useinov. Role Based Virtual Networking Laboratory. Proc. of Int. Conf. Automatics and Informatics’13, Sofia, 2013, pp.I-207 – I210.
 • Вълчанов Х., Д.Тодоров. Реализация на TCP/SCTP web сървър. Компютърни науки и технологии, год. XI, бр.1, 2013, 23-28. ISSN 1312-3335.
 • В.Алексиева, Х.Вълчанов. Компютърни мрежи. Ръководство за лабораторен практикум. ТУ-Варна, 2013, 200 бр. ISBN 978-954-20-0587-2.
 • Русков Т., Вълчанов Х. Ръководство за лабораторни упражнения по операционни системи, ТУ-Варна, 2013, 200 бр. ISBN 978-954-20-0586-5.

Допълнителна информация

Инструктор Cisco академия към ТУ-Варна
Член на ACM (Association for Computing Machinery)
Член на IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Член на САИ (Съюз по Автоматика и Информатика)


Езици

Руски, английски


Автобиография