Академичен състав

teacher img

доц. д-р инж. Ивайло Пламенов Пенев


ivailo.penev@tu-varna.bg
052 383 409
205Т

Образование и обучение

2018г. Доцент, научно направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", научна специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
2013г. Доктор, научно направление „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, дисертационен труд на тема „Подход за планиране и изпълнение на паралелни задачи в разпределена среда“, Технически университет – Варна
2006г. Магистър, спец. „Компютърни системи и мрежи“, Технически университет – Варна
2005г. Професионална квалификация „Учител“, Отделение за повишаване на квалификацията, Технически университет - Варна
2004г. Обучениепо програма „Еразъм“ в Otto-von-Guericke Universitaet, Магдебург, Германия
2004г. Бакалавър, спец. „Компютърни системи и технологии“, Технически университет - Варна

Област на преподавателска дейност

Машинно обучение

Езикови процесори

Компилатори и интерпретатори

Операционни системи

Дискретни структури

Област на научна дейност

Формални езици и езикови процесори

Машинно обучение

Изкуствен интелект

Публикации

 • Penev I., M. Karova. Implementation of a Training Parser Using Explicit Abstract Syntax Tree, Proceedings of the 20th International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’19, June 21-22, Ruse, Bulgaria, ACM International Conference Proceeding Series, ISBN: 978-1-4503-7149-0, ACM Inc., N.Y. USA, pp. 299-303, doi>10.1145/3345252.3345283, 2019. (https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3345283)
 • Penev I., M. Karova, M. Todorova, D. Zhelyazkov. Robot Self-Detection System, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal (ASTESJ), Vol. 3, Iss. 6, ISSN: 2415-6698, ASTES Publishers, USA, 2018, pp. 391-402.
 • Penev I., M. Karova, D. Todorov. Handwritten Digit Recognition Using Blob Detection and Machine Learning, ANNA '18; Advances in Neural Networks and Applications, ISBN: 978-3-8007-4756-6, St. St. Konstantin and Elena resort, Bulgaria, 2018, pp. 1-6. (https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8576719)
 • Penev I., M. Karova. Graph-Based Neural Network for Handwritten Digit Recognition. Proceedings of 53-rd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2018), 28-30 June 2018, Sozopol, Bulgaria, Iss. 1, ISBN: 2603-3259, Publishing House, Technical University of Sofia, 2018, pp. 322-325.
 • Karova M., N. Vasilev, I. Penev. Ant colony optimization algorithm for traffic flow estimation. Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’17, June 23-24, Ruse, Bulgaria, ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 1369, ISBN: 978-1-4503-5234-5, ACM Inc., N.Y. USA, pp. 1-10, doi> 10.1145/3134302.3134317, 2017.
 • Karova M., I. Penev, M. Todorova, D. Zhelyazkov. Plane Transformation Algorithm for a Robot Self-Detection. Proceedings of Computing Conference 2017, 18-20 July 2017, London, UK, ISBN (IEEE XPLORE): 978-1-5090-5443-5, ISBN (USB): 978-1-5090-5442-8, IEEE, 2017.
 • Todorov, D., Penev, I. Hand-written Digit Recognition by Support Vector Machines.//Тезидоповідей, Міжнародної науково-практичної конференції  молодихвчених, аспірантівта студентів “Інформаційні технології в с учасному світі: дослідження молодих вчених” 9 – 10 лютого 2017 р., УДК 681.518.54, Харківський національний економічний університеті мені Семена Кузнеця, pp. 122, 2017.
 • Penev, I., Karova, M., Todorova, M. On the optimum choice of the K Parameter in Hand-Written Digit Recognition by kNN in comparison to SVM.//INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL NETWORKS and ADVANCED APPLICATIONS, vol. 3, ISSN: 2313-0563, NAUN, pp. 47-52, 2016. (http://www.naun.org/main/NAUN/neural/2016/a162016-082.pdf)
 • Пенев, И.Разпознаване на ръкописни цифри с алгоритъм на най-близките съседи.//„Компютърни науки и технологии“, год. XIV, бр. 1/2016, ISSN: 1312-3335, 2016, стр. 109-115. (http://cs.tu-varna.bg/images/conference_KNT/cse_journal_1_2016.pdf)
 • Penev, I., Karova, M., Todorova, M. Exploration of the K Parameter in Hand-Written Digit Recognition by K-Nearest Neighbor Algorithm.//International Journal of Control Systems and Robotics, vol. 1, ISSN: 2367-8917, 2016, pp. 158-161. (http://www.iaras.org/iaras/filedownloads/ijcsr/2016/011-0022.pdf)
 • Karova, M., Penev, I., Todorova, M.,Bobev, H.,Kalcheva, N. Graph Construction Algorithm for finding the Shortest Path in a Maze.//Proceedings of Papers, 51st Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ISBN: 978-9989-786-78-5, ISBN-10: 9989-786-78-X, ISBN-13: 978-9989-786-78-5, Faculty of Technical Sciences, Bitola, Macedonia, 2016, pp. 225-228. (http://icestconf.org/wp-content/uploads/2016/proceedings/ICEST2016.pdf)
 • Karova, M., Penev, I.,Kalcheva, N. Comparative analysis of algorithms to search for the shortest path in a maze.//IEEE Conference Publications, 2016 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), DOI: 10.1109/BlackSeaCom.2016.7901597, 2016, pp. 1-4.
 • Nikolov, V., Penev, I., Karova, M. Processing of labyrinth images for moving of a mobile robot.//Journal “Computer Science and Technologies”, year XIII, vol. 1/2015, ISSN: 1312-3335, 2015, pp. 121-125. (http://cs.tu-varna.bg/images/spisanie_knt/cse_journal_1_2015.pdf)
 • Пенев,И.,Карова,М., Николов, В.Общ преглед на система за придвижване на робот в лабиринт.//„Компютърни науки и технологии“, год. XIII, бр. 2/2015, ISSN: 1312-3335, 2015, pp. 55-60. (http://cs.tu-varna.bg/images/spisanie_knt/cse_journal_2_2015.pdf)
 • Karova, M., Todorova,G., Todorova, M., Penev, I., Nikolov, V. Comparative Analysis of Algorithms for Communication Encryption. //MATHEMATICS and COMPUTERS in SCIENCES and INDUSTRY, ISBN: 978-1-61804-327-6, ISSN: 2227-4588, Series: Mathematics and Computers in Science and Engineering Series - 50, INASE, 2015, pp. 38-42. (http://www.inase.org/library/2015/books/MCSI.pdf)
 • Karova, M., Penev, I., Nikolov, V.,Zhelyazkov, D. Path Planning Algorithm for a Robot in a Labyrinth. //Proceedings of papers, L International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ISBN: 978-619-167-182-3, Publishing house TU-Sofia, 2015, pp. 228-231.
 • Naumov, V., Karova, M.,Zhelyazkov, D., Todorova, M., Penev, I., Nikolov, V., Petkov, V. Robot Path Planning Algorithm. //International Journal of Computers and Communications, Vol. 9, ISSN: 2074-1294, NAUN Press, 2015, pp. 96-99. (http://www.naun.org/main/UPress/cc/2015/a282012-148.pdf)
 • Karova, M., Zhelyazkov, D., Todorova, M., Penev, I., Nikolov, N., Petkov, V. Path Planning Algorithm for Mobile Robot. //RECENT RESEARCHES in APPLIED COMPUTER SCIENCE. Proceedings of the 15th International Conference on Applied Computer Science (ACS’15), ISBN: 978-1-61804-307-8, ISSN: 1790-5109, WSEAS Press, 2015, pp. 26-30.
 • Пенев, И.Подход за планиране и изпълнение на паралелни задачи в разпределен асреда (резюме на дисертация за получаване на образователна и научна степен „доктор“), //„Компютърни науки и технологии“, год. XII, бр. 3/2014, ISSN: 1312-3335, 2014, стр. 74-85. (http://cs.tu-varna.bg/images/spisanie_knt/last_cse_journal_1_2014_3.pdf)
 • Karova, M., Penev, I., Todorova, M., Todorova, G. Genetic Algorithm for Managing Project Activities System. //Proceedings of the 2014 International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry (MCSI 2014), ISBN: 978-1-4799-4324-1/14, DOI: 10.1109/MCSI.2014.46, IEEE, 2014, pp. 267-271.
 • Karova, M., Penev, I., Todorova, M., Todorova, G. Managing Project Activities System using Genetic Algorithm. //Recent Advances in Civil Engineering and Mechanics, ISBN: 978-960-474-403-9, ISSN: 2227-4588, WSEAS Press, 2014, pp. 218-224.
 • Митев,М.,Пенев, И.Система за мониторинг на ускорителния комплекс в CERN, //„Компютърни науки и технологии“, бр. 2, ISSN 1312-3335, ТУ-Варна, 2014, стр. 115-121.
 • Mitev, M., Penev, I. M-learning in education. //Proceedings of International Scientific Conference “Informatics in the scientific knowledge”, ISSN: 1313-4345, University Publishing House VFU “ChernorizetsHrabar”, 2014, pp. 255-263.
 • Пенев, И.Приложение н евристични алгоритми за планиране на задачи в разпределени системи. //Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта н аинформационните и комуникационни технологии, сборник доклади, ISSN: 1314-9024, Русе, 2013, стр. 119-125.
 • Mitev, M., Antonov, A., Penev, I. M-learning in engineering education. //Proceedings of the 9th International Scientific Conference “eLearning and Software for Education”, vol. 2, ISSN: 2066 – 026X print 2066 – 8821 online, EdituraUniversitatiiNationale de Aparare “Carol I”, 2013, pp. 183-187.
 • Славов, С., Кунев,Г.,Пенев, И. Web-базирана система за оценяване на риска на научно изследователски проекти в Технически университет – Варна. //Maтериальi IX Международная конференция „Стратегия качества в промьiшленности и образовании“,том I, ISBN: 978-966-2637-18-2, ДIПОпром, ТУ-Варна, 2013, pp. 384-388.
 • Glavchev, E., Karova,M., Penev, I. Approaching the Capacitated Facilities Location Problem using Genetic Algorithms. //Proceedings of International Jubilee Congress “Science and Education for the Future”, ISBN: 978-954-20-0550-6, TU-Varna, 2012, pp. 153-157.
 • Karova, M., Avramova, N., Penev, I., Petkova, Y. Management of Software Project using Genetic Algorithm. //XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, VelikoTarnovo, Bulgaria, Proceedings of Papers vol. 2, ISBN: 978-619-167-003-1, 2012, pp. 403-406.
 • Penev, I., Karova, M.Аlgorithms for scheduling of resource-constrained jobs. //XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, VelikoTarnovo, Bulgaria, Proceedings of Papers vol. 2, ISBN: 978-619-167-003-1, Publishing company, TU-Sofia, 2012, pp. 475-478.
 • Penev, I., Karova, M.,Stoyanov, S. Heuristic algorithms for a particular case of resource-constrained job-scheduling problem. //Proceedings of the 13th International Conference on Computer Systems and Technologies, ISBN: 978-1-4503-1193-9, 2012, pp. 111 - 117.
 • Mitev, M., Antonov, A., Penev, I. Algorithm for decomposition of learning content. //Proceedings of the 8th International Scientific Conference “eLearning and Software for Education”, ISSN: 2066-026X, EdituraUniversitara, Bucarest, 2012, pp. 212-217.

Допълнителна информация

Профил в Web of Science -  https://publons.com/researcher/1743766/ivaylo-plamenov-penev/publications/

Профил в ResearchGate - https://www.researchgate.net/profile/Ivaylo_Penev

Член на Научно-технически съюз - Варна

Езици

Английски, немски


Автобиография