Академичен състав

teacher img

гл. ас. д-р инж. Гинка Калева Маринова


gmarinova@tu-varna.bg
052 383 407
410Т

Образование и обучение

2022г. - Доктор, дисертационен труд на тема „Изследване на методи за разпознаване на дистрес от психологически тестове чрез използване на машинно обучение“
2008г. - Асистент, катедра "КНТ"
1997г. - Инженер магистър, Технически университет – Варна, специалност "Електронна техника и микроелектроника"


Област на преподавателска дейност

Цифрови системи
Информационни технологии и системи
Графичен дизайн
Компютърна анимация
Мултимедийни системи и технологии
Web дизайн
Компютърна периферия

Област на научна дейност

Машинно Обучение
Извличане на знания от данни
Web дизайн
Графичен дизайн
Мултимедийни системи и технологии

Публикации

1. Marinova, G., Todorova, M., Validation and evaluation of models in the study of characteristic descriptors based on patients’ gender, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS`2022, October 06 - 08, 2022, Varna, Bulgaria (ICAI'22), под печат
2. Marinova, G., Kalcheva, N., Distress Study Through Machine-Learning Techniques, 2021 International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), DOI: 10.1109/BIA52594.2022.9831227
3. Todorova, M., Kalcheva, N., Marinova, G., Classification of oncological medical institutions on the basis of patient survival and topographic code of the disease, 57th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), 2022, DOI: 10.1109/ICEST55168.2022.9828601
4. Маринова Г. Изследване и обработка на данни за дистрес при пациенти с онкологични заболявания, списание КНТ, 2021 ТУ Варна, България, ISSN 1312-3335 стр. 118-123
5. Marinova, G., Todorova, M., Classification tasks solving with machine learning methods, XXIX International Scientific Conference Electronics - ET2020, September 16 - 18, 2020, Sozopol, Bulgaria, DOI: 10.1109/ET50336.2020.9238218
6. Todorova, M., Marinova, G., Methods of machine learning in oncology, XXIX International Scientific Conference Electronics - ET2020, September 16 - 18, 2020, Sozopol, Bulgaria, DOI: 10.1109/ET50336.2020.9238263
7. Kalcheva, N., Todorova, M., Marinova, G., Naive Bayes Classifier, Decision Tree and AdaBoost Ensemble Algorithm. Advantages and disadvantages, 6th International Scientific Conference Knowledge Based Sustainable Development – ERAZ 2020, DOI: https://doi.org/10.31410/ERAZ.2020.153
8. Marinova, G., Ganchev, T., Nikolov, N., Synthesis of Characteristic Descriptors for the Detection of Distress, International Conference on Biomedical Innovations and Applications - BIA-2020, DOI: 10.1109/BIA50171.2020.9244488
9. Marinova, G., Ganchev, T., Nikolov, N., Application of machine learning methods for prediction of distress in patients with oncological diseases, Vol 4 No 2 (2020): Annual Journal of Technical University of Varna, pp. 130-137, 2020
10. Маринова Г. Машинното обучение за изследване на дистрес при пациенти с онкологични заболявания, списание КНТ, ISSN 1312-3335, Година XVIII, Брой 1/2020 ISSN 1312-3335 стр. 133-140
11. Маринова Г., Тодорова, М., Обзор на техники за извличане на данни в онкологията и психоонкологията, списание КНТ, ISSN 1312-3335, Година XVIII, Брой 1/2020, стр. 141-147
12. Тодорова М., Калчева Н., Маринова, Г., Николов, Н., Обзор и класификация на методи и задачи в Data Mining, Survey and classification of methods and tasks in Data Mining”, VIII Internacional Scientific Conference Engineering. Technologies.Eucation. Safety, Borovets, Bulgaria, ISSN 2535-0315, Vol. 2, 2020 стр. 77-80
13. Йорданова, Георгиева, Т., Маринова, Г., Shapes of halftone point fot high quality and special effects ISBN 978-619-210-02-0-9, 2018, Македония
14. Гинка Маринова, Нели Арабаджиева-Калчева, Христо Ненов, Open Source Blender 3D моделиране и анимация, Fourth Scientific International Conference Computer Sciences and Engineering 30 September -01 October, 2016 Varna, Bulgaria

Допълнителна информация

Участие като преподавател в Junior Achievement Bulgaria
Обучение във фирма “ASIC DEPOT”
Обучение по FPGA и Verilog

Езици

Английски, руски


Автобиография