Академичен състав

teacher img

ас. д-р инж. Гинка Калева Маринова


gmarinova@tu-varna.bg
052 383 407
410Т

Образование и обучение

2022г. - Доктор, дисертационен труд на тема „Изследване на методи за разпознаване на дистрес от психологически тестове чрез използване на машинно обучение“
2008г. - Асистент, катедра "КНТ"
1997г. - Инженер магистър, Технически университет – Варна, специалност "Електронна техника и микроелектроника"


Област на преподавателска дейност

Цифрови системи
Графичен дизайн
Мултимедийни системи и технологии
Web дизайн
Информационни технологии и системи

Област на научна дейност

Графичен дизайн
Мултимедийни системи и технологии

Публикации

  • Гинка Маринова, Нели Арабаджиева-Калчева, Христо Ненов–ТУ- Варна, „Open Source Blender 3D моделиране и анимация“-Fourth Scientific International Conference Computer Sciences and Engineering 30 September -01 October, 2016 Varna, Bulgaria
  • Маринова Г. Тодорова М. "КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ НА ХАРМОНИЧНО ДВИЖЕНИЕ" Technics. Tehnologies. Education.safety 13103946 Bulgaria 2015 34-36
  • Тодорова М, Маринова Г. "АНАЛИЗ НА ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА. МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ. МЕТОДИ ЗА РЕШЕНИЕ. КОМПЮТЪРНА РЕАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ SOLVER ОТ MICROSOFT OFFICE EXCEL" Technics. Tehnologies. Education.safety 13103946 Bulgaria, 2015
  • Апостолов П., Маринова Г., Георгиев Г., Сканиране с високоселективна широколентова акустична решетка. Национална конференция „Акустика'14”, София, 2014
  • Слава Йорданова, Гинка Маринова Компютърна анимация ТУ-Варна, 2014
  • Sl. Yordanova, N. Kostov, G. Marinova: “Computer Animation and Graphic Design - Training”, IX International Conference “Strategy of Quality in Industry and Education”, 31.05.2013-07.06.2013, Bulgaria, Varna
  • Г. Маринова, С. Йорданова, М. Митев „Изследване на времето за кодиране и декодиране на конволюционен код“ Volume 1 Third International Scientific Congress Varna p. 177-2012
  • M. Mitev, G. Marinova, M. Radeva Algorithm for generation of convolutional encoders” VIII Международная конференция „ Стратегия качества в промишленности и образовании“ Volume 1 p. 403-405- 2012
  • G. Marinova, S. Yordanova , N. Kostov, B. Nikolov „Digital information transfer systems an overview“ ICEST 2012
  • G. Marinova, S. Yordanova, N. Kostov „Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) Overview“ ICEST 2012

Допълнителна информация

Участие като преподавател в Junior Achievement Bulgaria
Обучение във фирма “ASIC DEPOT”
Обучение по FPGA и Verilog

Езици

Английски, руски


Автобиография