Академичен състав

teacher img

гл. ас. д-р инж. Айдън Мехмед Хъкъ


aydin.mehmed@tu-varna.bg
052 383 424
102Т

Образование и обучение

2020г. Доктор, дисертационен труд на тема "Методи и средства за повишаване на Quality of Service (QoS) в мрежи, базирани на безжични технологии", докторска програма "Компютърни системи, комплекси и мрежи"
2018г. Асистент, катедра "КНТ"
2017г. Mагистър, "Компютърни мрежи и комуникации", Технически университет - Варна
2015г. Бакалавър, "Компютърни системи и технологии", Технически университет - Варна

Област на преподавателска дейност

Компютърни мрежи
Интернет сървъри и услуги
Мрежово администриране
Компютърни мрежи и Интернет

Област на научна дейност

Безжични комуникации

Публикации


 • Haka, A., Aleksieva, V., Valchanov, H. Camparative Evaluation of Mechanisms for Traffic Prioritization in LTE Networks. //Proceedings, 2019 16-th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), 6-8 June 2019, Varna, Bulgaria, pp: 406-410, ISBN: 978-1-7281-1412-5, IEEE Catalog number: CFP19L07-USB.
 • Haka, Aydan. Simulation Franawork for Realization of Handover in LTE Network in Urban Area. //Proceedings of the 1st International Conference "Applied Computer Teachnologies" ACT 2018. Ohrid, Macedonia, 21-23 June 2018, pp: 122-126, ISBN 978-608-66225-0-3.
 • Haka A., Modified Simulation Framework for Realization of Horizontal Handover in LTE Cellular Networks. //53rd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2018) Proceedings of Papers, Sozopol, Bulgaria, June 28-30, 2018, Issue: 1, ISSN 2603-3259, pp. 158-161, ISSN Online: 2603-3267.
 • Хъкъ, А., Василев, Р. СИСТЕМА ЗА СИМУЛИРАНЕ НА МЕХАНИЗМА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНИЯ ПЪТ ПРИ 6LOWPAN ТЕХНОЛОГИЯ. //Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2018, Брой 1, стр. 17 - 23, ISSN 1312-3335.
 • Хъкъ, А. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ В LTE SCHEDULER. //Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2018, Брой 1, стр. 24 - 31, ISSN 1312-3335.
 • Aleksieva V., A. Haka, Simulation framework for realization of priority-based LTE Scheduler, Techsys 2017, Technical University of Sofia, brunch Plovdiv, ISSN Online: 2535-0048, pp. II-181-185.
 • Aleksieva V., A. Haka, Simulation framework for realization of priority-based LTE Scheduler, Journal Of The Technical University - Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria Fundamental Sciences and Application, 2017, Volume 23, ISSN 1310-8271, pp. 101-105.
 • Aleksieva V., Haka A., Modified Scheduler for Traffic Prioritization in LTE Network, Proceedings of the Second International Scientific Conference "Intelligent Information Technologies for Industry" (IITI'17), Volume 2, 2017, ISSN 2194-5357, pp. 228-238, ISSN Online: 2194-5365, pp. II-181-185.
 • Хъкъ, Айдън. Изследване на 4G клетъчни безжични мрежи. //Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2017, Брой 1, стр. 46 – 50, ISSN 1312 - 3335.
 • Хъкъ А., В. Алексиева, Моделиране на разпределяне на честотната лента в пасивни оптични мрежи //Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2016,бр.1, с. 45-51, ISSN 1312-3335.
 • Алексиева В., А. Мехмед, Симулатор на планировчик за приоритизация на трафика в WiMAX мрежи, UNITECH’15-INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ,20 – 21 November 2015, GABROVO – vol. II, стр. 263-268, ISSN 1313-230X.

Допълнителна информация

Езици

Английски


Автобиография