Академичен състав

teacher img

гл. ас. д-р инж. Гергана Василева Спасова


g.spasova@tu-varna.bg
052 383 679
210Т

Образование и обучение

2020г. Доктор, дисертационен труд на тема "Разработване и изследване на алгоритми за обработка на изображения в системи за откриване и следене на обекти", докторска програма "Компютърни системи, комплекси и мрежи"
2016г. Асистент, катедра "КНТ"
2015г. Магистър, специалност „Компютърни мрежи и комуникации“, ТУ-Варна
2013г. Бакалавър, специалност „Компютърни системи и технологии“, ТУ-Варна

Област на преподавателска дейност

Анализ и синтез на логически схеми
Основи на компютърните системи
Организация на компютъра
Специализирани компютърни системи
Индустриални къмпютърни мрежи

Област на научна дейност

Обработка на изображения

Публикации

  • Spasova G., „Aeromonitoring of crops”, Wroclaw, Poland 2017 г.
  • Спасова Г., „Влияние на размера на блока при компресия с минимизация на булеви функции” СБОРНИК ДОКЛАДИ Международна научна конференция УНИТЕХ ТУ-Габрово, гр. Габрово, том II, ISSN 1313-230Х, 2016 г., стр. 366-370
  • Спасова Г., Бойчев И. “Методи за компресия на изображения - сравнителен анализ“ СБОРНИК ДОКЛАДИ Четвърта научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии" ТУ-Варна, гр. Варна, том 1, ISSN 1312-3335, 2016 г., стр. 76-82
  • Бойчев И., Спасова Г. “Средства за радиовръзка на квадракоптер с наземна станция“, СБОРНИК ДОКЛАДИ Четвърта научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии" ТУ-Варна, гр. Варна, том 1, ISSN 1312-3335, 2016 г., стр. 69-75
  • Спасова Г., Иванов. С. “Заснемане и предаваненаизображениячрездрон.“ СБОРНИК ДОКЛАДИ Третанаучнаконференция с международноучастие "Компютърнинауки и технологии" ТУ-Варна, гр. Варна, том 2, ISSN 1312-3335, 2015 г., стр.95-101
  • СпасоваГ.„Специализирана компютърна система за управление на система за почистване на печатни платки“,Юбилейнанаучнаконференция с международноучастие 45 годиникатедра "Компютърнинауки и технологии" 30 годиниспециалност "Компютърнисистеми и технологии" ТУ-Варна, гр. Варна, том 2, ISSN 1312-3335, 2013 г., стр.116-121

Допълнителна информация

Езици

Английски, Руски


Автобиография