Академичен състав

teacher img

гл. ас. д-р инж. Милен Георгиев Ангелов


angelovmg@tu-varna.bg
052 383 628
405Т

Образование и обучение

2018г. Доктор, направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", докторска програма "Компютърни системи, комплекси и мрежи", дисертационен труд на тема "Архитектура на маршрутизатор за MPP и NUMA компютри с DLH мрежова топология", ТУ-Варна

1988г. ВМЕИ-Варна, специалност "Изчислителна Техника"

Област на преподавателска дейност

Микропроцесорни системи
Компютърни архитектури

Област на научна дейност

Компютърни архитектури
Междупроцесорни комуникаци в HPC

Публикации

  • Valchanov H., M. Angelov. Improving Performance of Multimedia Web Transfer over WAN Connections. XLIX International Scientific Conference in Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST’2014, ISBN: 978-86-6125-108-5, Vol.1, 25-27.06.2014, Nis, Serbia, pp.27-30.
  • Angelov M. „Routers for MPP Computers, Using Direct Communications Networks”, John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS'2014 October 1-3, 2014, Sofia, Bulgaria, ISSN 1313-1869)
  • Ангелов М. „Арбитраж на пакети в маршрутизатор за MPP компютри с DLH мрежова топология”, Трета научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии", 25-26 Септември, 2015, Варна, България, ISSN 1312-3335, Бр.1/2015, стр. 38-45
  • Ангелов М. „Един вариант за Cut-Trough управление на потока в маршрутизатор за MPP компютри”, Трета научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии", 25-26 Септември, 2015, Варна, България, ISSN 1312-3335, Бр.1/2015, стр. 46-54
  • Ангелов М. „Маршрутизация на пакети в MPP компютри с DLH мрежова топология”, Втора научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии", 26-27 Септември, 2014, Варна, България, ISSN 1312-3335, Бр.1/2014, стр. 64-69
  • Ангелов М. „Структура и управление на буфер за входен канал на маршрутизатор за MPP компютри”, Втора научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии", 26-27 Септември, 2014, Варна, България, ISSN 1312-3335, Бр.1/2014, стр. 71-76
  • Ангелов М., Чиляшев М., Георгиев Г. „Имитационен модел на статична комуникационна мрежа с архитектура двоичен хуперкуб”, Четвърта научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии", 30 Септември - 1 Октомври, 2016, Варна, България, ISSN 1312-3335, Бр.1/2016, стр. 52-59

Допълнителна информация

Езици

Руски, Английски


Автобиография