Академичен състав

teacher img

проф. д-р инж. Милена Николова Карова


mkarova@tu-varna.bg
052 383 409
205Т

Образование и обучение

2023г. Професор, научно направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", учебна дисциплина "Базово програмиране"

2014г. Доцент, професионално направление 5.3 „Компютърна и комуникационна техника”, научна специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
2006г. Доктор, научно направление „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, (по шифър 02.21.04), дисертационен труд на тема „Изследване и реализация на генетични алгоритми за решаване на един клас задачи“, Технически университет – Варна
1984г. Магистър, спец. „Радиотехника“, Технически университет Варна
1984г. Професионална квалификация „Педагогика“, Отделение за повишаване на квалификацията, Технически университет - Варна

Област на преподавателска дейност

Програмиране на С/С++
Обектно-ориентирано програмиране С++
Паралелни алгоритми и системи
Управление на проекти и Управление на софтуерни проекти
Приложна криптография
Диалогови системи и проектиране на потребителски интерфейси
Добавена и виртуална реалност

Област на научна дейност

Изкуствен интелект
Генетични Алгоритми
Машинно обучение

Публикации

 • Karova, M., Vasilev, N., Penev, I. Ant colony optimization algorithm for traffic flow estimation. //Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’17. (under print)
  Karova, M., Penev, I., Todorova, M.,Zhelyazkov, D.Plane Transformation Algorithm for a Robot Self-Detection. //Proceedings of Computing Conference 2017, 18-20 July 2017, London, UK. (under print)
 • Penev, I., Karova, M., Todorova, M. On the optimum choice of the K Parameter in Hand-Written Digit Recognition by kNN in comparison to SVM.//INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL NETWORKS and ADVANCED APPLICATIONS, vol. 3, ISSN: 2313-0563, NAUN, pp. 47-52, 2016. (http://www.naun.org/main/NAUN/neural/2016/a162016-082.pdf)
 • Penev, I., Karova, M., Todorova, M. Exploration of the K Parameter in Hand-Written Digit Recognition by K-Nearest Neighbor Algorithm.//International Journal of Control Systems and Robotics, vol. 1, ISSN: 2367-8917, 2016, pp. 158-161. (http://www.iaras.org/iaras/filedownloads/ijcsr/2016/011-0022.pdf)
 • Karova, M., Penev, I., Todorova, M.,Bobev, H.,Kalcheva, N. Graph Construction Algorithm for finding the Shortest Path in a Maze.//Proceedings of Papers, 51st Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ISBN: 978-9989-786-78-5, ISBN-10: 9989-786-78-X, ISBN-13: 978-9989-786-78-5, Faculty of Technical Sciences, Bitola, Macedonia, 2016, pp. 225-228. (http://icestconf.org/wp-content/uploads/2016/proceedings/ICEST2016.pdf)
 • Karova, M., Penev, I.,Kalcheva, N. Comparative analysis of algorithms to search for the shortest path in a maze.//IEEE Conference Publications, 2016 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), DOI: 10.1109/BlackSeaCom.2016.7901597, 2016, pp. 1-4.
 • Nikolov, V., Penev, I., Karova, M. Processing of labyrinth images for moving of a mobile robot.//Journal “Computer Science and Technologies”, year XIII, vol. 1/2015, ISSN: 1312-3335, 2015, pp. 121-125. (http://cs.tu-varna.bg/images/spisanie_knt/cse_journal_1_2015.pdf)
 • Пенев,И.,Карова,М., Николов, В.Общпрегледнасистемазапридвижваненаробот в лабиринт.//„Компютърнинауки и технологии“, год. XIII, бр. 2/2015, ISSN: 1312-3335, 2015, pp. 55-60. (http://cs.tu-varna.bg/images/spisanie_knt/cse_journal_2_2015.pdf)
 • Karova, M., Todorova,G., Todorova, M., Penev, I., Nikolov, V. Comparative Analysis of Algorithms for Communication Encryption. //MATHEMATICS and COMPUTERS in SCIENCES and INDUSTRY, ISBN: 978-1-61804-327-6, ISSN: 2227-4588, Series: Mathematics and Computers in Science and Engineering Series - 50, INASE, 2015, pp. 38-42. (http://www.inase.org/library/2015/books/MCSI.pdf)
 • Karova, M., Penev, I., Nikolov, V.,Zhelyazkov, D. Path Planning Algorithm for a Robot in a Labyrinth. //Proceedings of papers, L International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ISBN: 978-619-167-182-3, Publishing house TU-Sofia, 2015, pp. 228-231.
 • Naumov, V., Karova, M.,Zhelyazkov, D., Todorova, M., Penev, I., Nikolov, V., Petkov, V. Robot Path Planning Algorithm. //International Journal of Computers and Communications, Vol. 9, ISSN: 2074-1294, NAUN Press, 2015, pp. 96-99. (http://www.naun.org/main/UPress/cc/2015/a282012-148.pdf)
 • Karova, M., Zhelyazkov, D., Todorova, M., Penev, I., Nikolov, N., Petkov, V. Path Planning Algorithm for Mobile Robot. //RECENT RESEARCHES in APPLIED COMPUTER SCIENCE. Proceedings of the 15th International Conference on Applied Computer Science (ACS’15), ISBN: 978-1-61804-307-8, ISSN: 1790-5109, WSEAS Press, 2015, pp. 26-30.
 • Karova, M., Penev, I., Todorova, M., Todorova, G. Genetic Algorithm for Managing Project Activities System. //Proceedings of the 2014 International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry (MCSI 2014), ISBN: 978-1-4799-4324-1/14, DOI: 10.1109/MCSI.2014.46, IEEE, 2014, pp. 267-271.
 • Karova, M., Penev, I., Todorova, M., Todorova, G. Managing Project Activities System using Genetic Algorithm. //Recent Advances in Civil Engineering and Mechanics, ISBN: 978-960-474-403-9, ISSN: 2227-4588, WSEAS Press, 2014, pp. 218-224.
 • Glavchev, E., Karova,M., Penev, I. Approaching the Capacitated Facilities Location Problem using Genetic Algorithms. //Proceedings of International Jubilee Congress “Science and Education for the Future”, ISBN: 978-954-20-0550-6, TU-Varna, 2012, pp. 153-157.
 • Karova, M., Avramova, N., Penev, I., Petkova, Y. Management of Software Project using Genetic Algorithm. //XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, VelikoTarnovo, Bulgaria, Proceedings of Papers vol. 2, ISBN: 978-619-167-003-1, 2012, pp. 403-406.
 • Penev, I., Karova, M.Аlgorithms for scheduling of resource-constrained jobs. //XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, VelikoTarnovo, Bulgaria, Proceedings of Papers vol. 2, ISBN: 978-619-167-003-1, Publishing company, TU-Sofia, 2012, pp. 475-478.
 • Penev, I., Karova, M.,Stoyanov, S. Heuristic algorithms for a particular case of resource-constrained job-scheduling problem. //Proceedings of the 13th International Conference on Computer Systems and Technologies, ISBN: 978-1-4503-1193-9, 2012, pp. 111 - 117.

Допълнителна информация

Профил в ResearchGate - https://www.researchgate.net/profile/Milena_Karova
https://scholar.google.bg/citations?user=PFMCa3oAAAAJ&hl=bg
Членство в Научно-технически съюз - Варна


Езици

Френски, руски, английски


Автобиография