Дисциплини

а Разпределени и мрежови операционни системи

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Основната цел на дисциплината е да осигури на студентите знания и умения в областта на разпределените и мрежови операционни системи. Студентите се запознават с концепциите, използвани в мрежовите и разпределени операционни системи и техните възможности за изграждане на разпределени приложения. Разглеждат се базови въпроси, свързани с особеностите и изискванията към разпределените системи, реализация на модела клиент сървър, груповата комуникация, middleware среди, отдалечено извикване на процедури, разпределение на процесорите, паралелни транзакции, сигурност, репликация на услуги и ресурси и др. Отделено е внимание на синхронизацията във времето (физическо и логическо) на процесите в разпределените системи.

Съдържание


Тема 1. Разпределени и мрежови операционни системи. Основни концепции.
Тема 2. Средства за реализация на модела клиент-сървър в операционните системи. Примитиви за изпращане и получаване на съобщения.
Тема 3. Сървърни архитектури. Разработка на клиент-сървър приложения.
Тема 4. Групова комуникация. Подреждане на съобщенията. IP multicast.
Тема 5. Отдалечено извикване на процедури (RPC). Семантика на грешките. Аспекти на реализацията.
Тема 6. Реализация на RPC в UNIX и Linux. Технология на разработка на разпределени приложения, базирани на RPC.
Тема 7. Синхронизация в разпределените системи. Отчитане на времето в разпределените системи.
Тема 8. Алгоритми за синхронизация във физическото време. Синхронизация на времето в Интернет. Логическо време. Алгоритъм на Lamport.
Тема 9. Взаимно изключващ достъп в разпределените системи. Централизирани и разпределени алгоритми за взаимно изключващ достъп. Алгоритми за избор на координатор.
Тема 10.Взаимна блокировка в разпределените системи. Централизирани и разпределени алгоритми за откриване и отстраняване на взаимна блокировка в разпределени системи.
Тема 11.Разпределение на процесорите в разпределените системи. Централизирани и разпределени алгоритми. Равномерно натоварване на процесорите.
Тема 12.Атомарни транзакции. Примитиви на транзакциите. Модел на транзакции. Управление на паралелни транзакции. Разпределени транзакции.
Тема 13.Сигурност в разпределените и мрежови операционни системи.
Тема 14.Репликация на услуги и ресурси. Проблеми на синхронизацията.
Тема 15.Разпределени файлови системи. Архитектура на разпределените файлови системи. Файлови системи NFS, DFS.