Дисциплини

3, 4, 5 ж Виртуализационни технологии - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Основната цел на дисциплината е да осигури на студентите знания и умения в областта на технологиите за виртуализация и изграждане на дейта центрове и облачни инфраструктури. Разглеждат се принципите на виртуализацията, видовете виртуални машини и хипервайзори, решаването на редица въпроси, свързани с виртуализацията на процесори, памет, входни/изходни устройства и мрежи. Представени са съвременни среди за виртуализация, като VMware, Microsoft Virtual Server, Xen и др. Създават се умения за инсталиране, конфигуриране и поддръжка на VMware ESXi сървърна виртуализация.

Съдържание


Основни раздели на съдържанието:
• Виртуализация. Основни принципи. Необходимост от развитие на виртуализацията.
• Виртуални машини (ВМ). Процесни ВМ. Системни ВМ.
• Хирервайзори тип 1 и тип 2. Принципи на функциониране.
• Виртуални инфраструктури. Инфраструктури в центрове за данни.
• Виртуализация на процесор. Паравиртуализация.
• Състояние на програмите и интерпретатор.
• Директна и индиректна интерпретация на нишки.
• Виртуална памет. Таблици за транслация на адреси. Защита на паметта.
• Виртуализация на входно/изходни устройства.
• Виртуални файлови системи.
• Сървърна виртуализация. Десктоп виртуализация.
• VMware ESXi сървър. Virtual Center Server (vCenter). Архитектура. Взаимодействие.
• Мигриране на ВМ – VMware VMotion. Разпределени услуги – VMware High Availability.
• Разпределено управление на ресурси. Разпределено управление на захранване. Разпределено управление на мрежи.
• Облачни инфраструктури. SaaS, IaaS, PaaS