Дисциплини

8 Програмни езици и програмиране в Интернет

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината има за цел да запознае студентите с съссредата, техниката и технологиите за програмиране на приложения в средата WINDOWS. В дисциплината се разглеждат програмо-техники за базово програмиране под WINDOWS (обработка на съобщения, работа с менюта, с диалогови и графични елементи и др.), а както и инструментални и програмни средства за създаване на комплексни приложения (DLL, COM, MFC, ATL, ActiveXи ODBC-интерфейс). Втората част на дисциплината запознава студентите с използваните технологии в интернет, като включва принципите за проектиране на функционални web сайтове, методите за публикуване в WWW, използването на съвременни технологии като HTML, XHTML и JavaScript за създаване на динамични документи в WEB.

Съдържание


Тема 1. Инструментални средства за програмиране в среда WINDOWS
Обектно програмиране в среда WINDOWS. Обекти. Обработка и изпращане на съобщения. Средства за синхронизация. Архитектура на средата WINDOWS. Прозорци. Атрибути. Типове съобщения. Диспечернасъобщенията. Основнифункциина WINDOWS.
Тема 2. Обектно програмиране в среда WINDOWS. Обекти. Полиморфия и наследяване на обекти в средата WINDOWS. Управление на ресурсите във WINDOWS. Управление на оперативната памет. Управление на разделяемите ресурси.
Тема 3. Структура на WIN32-приложение. Проста примерна програма за управление на прозорец.
Тема 4. Управление на прозорци във WINDOWS. Работна област. Контекст на устройствата (GDI). Обработка на съобщения (събития) от клавиатура, таймер и мишка. Извеждане на векторна графика, запълване на области, бизнес-графика. Работа с менюта. Обслужваща функция. Създаване, показване и модификация на менюта.
Тема 5. Ресурси: диалогови кутии, диалогови елементи. Език за дефиниране на ресурси Управление на диалогови елементи във Win32-приложение. Съобщения, функции за управлeние на диалгови елементи (инициализация, постановяване и поучаване на стойности).
Тема 6. Интерактивна графика и управление на визуални елементи. Drag&Drop с мишката, Маркиране и влачене на графични елементи. Примерна програма за визуална работа в работната област на графичен прозорец.
Тема 7. Технологии за програмиране в средата WINDOWS.
7.1. Създаване на динамични библиотеки (DLL) в среда WINDOWS. Импорти и експорти. Примерен опростен DLL и клиентска програма за достъп до DLL.
7.2. MFC и ActiveX контроли. Примерна програма, kоято включва стандартен ActiveX контрол
7.3. Компонентенобектенмодел (COM), COM-интерфейси. Регистрация на COM-модули. Работа с MFC-Wizard за създаване на COM-обекти.
7.4. Запознаване с ActiveTemplateLibrary (ATLCOM). Работа с Wizard при създаване на ATL-клиентска и ATL-сървърначаст.
7.5. Управление на бази от данни. ODBC-интерфейс. Wizard за проектиране на приложение с достъп до БД. Извадки (RecordSet) от базата. Примерно приложение за достъп до база от данни на MS-ACCESS.
Тема 8. Принципи на web дизайна. Елементи на web дизайна.ТаговезикHTML. Структура на HTMLдокументи. Форматиране.
Тема 9. Използване на хипервръзки, изображения и таблици.Създаване на HTML форми. Фреймове.
Тема 10.Каскаднистилове в HTML.
Тема 11.Въведение в Javascript. Основниоператори.
Тема 12.Функции и вградениобекти в Javascript.
Тема 13.HTMLDOMмодел.Валидиране на форми.
Тема 14. Web и мултимедия. Включване на звук, видео и изображения.
Тема 15. Cookies. Обработка на грешки.