Дисциплини

7 Microsoft технологии за проектиране и администриране на разпределени бази от данни

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината „Microsoft технологии за проектиране и администриране на разпределени бази от данни” има за предмет методите и технологиите за проектиране, създаване и администриране на разпределени БД в средата на MS SQL Server.
Целта на дисциплината е да обучи студентите по Microsoft средствата за изграждане и администриране на разпределени бази от данни.

Дисциплината разчита на познанията на студентите от предходните дисциплини, изучавани в бакалавърска степен: "Бази от данни", "Технология на програмирането" и др. Изходните връзки на дисциплината се отнасят до дипломното проектиране.
В рамките на лабораторните упражнения се създават примери и се тренират средствата, които MS SQL Server предлага за изграждане и администриране на съвременни бази от данни. Дисциплината дава на студентите теоретични знания и практически умения за разработване на реални системи с бази от данни, които могат да се използват при дипломно проектиране и явяване на държавен изпит, както и за Microsoft сертифициране.

Съдържание


Тема 1. Въведение в SQL Сървър
Модели данни. Релационни бази от данни. СУРБД
Тема 2. Въведение в програмирането за SQL Сървър
SQL. PL/SQL
Тема 3. Създаване и управление н Бази от Данни
Тема 4. Създаване на типове данни и таблици
Тема 5. Реализация на целостността на данните
Тема 6. Планиране на индекси
Тема 7. Създаване на индекси
Тема 8. Реализация на изгледи
Тема 9. Реализация на съхранени процедури
Тема 10.Реализация на дефинирани от потребителя функции
Тема 11.Реализация на тригери
Тема 12.Разпределени заявки
Тема 13.Оптимизация на заявките
Тема 14.Анализ на заявките
Тема 15.Управление на транзакциите и защита