Дисциплини

4, 5 б Microsoft виртуализационни технологии - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Основната цел на дисциплината е да осигури на студентите знания и умения в областта на Microsoft технологиите за виртуализация и изграждане на дейта центрове и облачни инфраструктури. Разглеждат се принципите на изграждане на виртуална инфраструктура. Акцентирано е върху сървърната виртуализация, базирана на технологията Microsoft Hyper-V. Представени са възможностите и особеностите на локалната десктоп виртуализация, реализирана чрез Windows Virtual PC, MED-V и App-V. Разглеждат се и редица въпроси, свързани с Remote Desktop Virtualization, като Web Desktop Session Host, Remote Desktop Gateway, Remote Desktop Web Access, Microsoft Virtual Desktop Infrastructure и др. Представени са принципите на управлението на виртуализацията посредством Virtual Machine Manager.

Съдържание


Тема 1. Виртуализация. Основни принципи. Необходимост от развитие на виртуализацията.
Тема 2. Сървърна виртуализация. Виртуални машини. Хипервайзори.
Тема 3. Архитектура на Hyper-V.
Тема 4. Приложение на Hyper-V. Сървърна консолидация. Динамични дейта центрове.
Тема 5. Изграждане на инфраструктури на базата на Hyper-V.
Тема 6. Архитектура на Windows Virtual PC.
Тема 7. Microsoft Enterprise Desktop Virtualization.
Тема 8. Microsoft Application Virtualization.
Тема 9. Архитектура на Remote Desktop Virtualization.
Тема 10.Remote Desktop Web Access.
Тема 11.Remote Desktop Connection Broker.
Тема 12.Remote Desktop Gateway.
Тема 13.Архитектура на Microsoft Virtual Desktop Infrastructure.
Тема 14.Управление на виртуализацията. Virtual Machine Manager.
Тема 15.Microsoft Cloud-Computing Platform.