Дисциплини

3 Компютърна периферия и средства за управление и диагностика на периферни устройства

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината има за цел да даде определени теоретични познания и да формира практически навици на студентите в областта на използването на компютърната периферия и средствата за тестване на цифрови схеми. За целта в дисциплината се изучават принципите, технологиите и средствата за съхраняване, въвеждане и извеждане на информацията в компютърните системи, както и средствата за проверка на тяхната работоспособност.

Разглеждат се основните представители на даден клас периферни устройства (ПУ), както и стандартните интерфейси на свързването им с компютърни системи. Разглеждат се и основните средства за диагностика на микропроцесорните системи.

Съдържание


Тема 1. Периферни устройства в компютърна система
1.1. Периферни устройства и ЦЕИМ. Предназначение и основни функции на ПУ. Класификация на ПУ.
1.2. Организация на обмена на данните в компютъра. Организация на входа/изхода в РС.
Тема 2. Стандартни интерфейси за връзка с компютърната периферия
2.1. Предназначение и функции. Логическа, електрическа и конструктивна съвместимост. Класификация на интерфейсите.
2.2. Паралелни интерфейси- ИРПР, ИРПР-М. Паралелен обмен с РС.
2.3. LPT порт- програмен модел и обслужване. Стандарт IEEE1284.
2.4. Серийни интерфейси ИРПС, RС-232С RS-423A,RS-422A, RS-485. Последователен асинхронен обмен с РС.
2.5. COM порт- програмен модел и обслужване.
2.6. Интерфейси USB, IEEE1394.
Тема 3. Информация. Носители на информация. Устройства за въвеждане на информация
3.1. Информация. Носители на информация. Класификация и характеристики. Принцип за запис и четене на информацията върху носители. Геометрия на носителите. Изисквания към носителите. Носители с щрихов код.
3.2. Клавиатури. Принцип на работа. Стандартни клавиатури за РС - видове и интерфейс. Устройства за въвеждане на графична информация - дигитайзери, барабанни, равнинни и ръчни цветни скенери.
3.3. Интерактивни графични средства – мишки, координатна топка, щурвал, сензорен екран и др.. Интерфейс за включване към РС. Гейм порт в РС.
3.4. Устройства за четене на щрихов код. Цифрови камери.
Тема 4. Устройства за извеждане на информация чрез регистрация
4.1. Визуална форма на информацията. Метод за регистрация чрез механично въздействие върху носителя. Знакосинтезиращи печатащи устройства (ПУ). Матрично ПУ Centronics. Струйни ПУ.
4.2. Метод за регистрация на визуална информация чрез електромагнитно въздействие върху носителя. Лазерни ПУ, LED и LCS принтери. Метод за регистрация на визуална информация чрез електрическо въздействие върху носителя - термографични ПУ. Технологии за цветен печат. Тенденции за развитие на печатащите устройства.
4.3. Устройства за извеждане на графична информация. Плотери, фотоплотери. Принцип на действие. Основни възли и режими на работа
Тема 5. Устройства за извеждане на информация чрез визуализация
5.1. Видеотерминали. Принцип на действие, Видове и основни параметри.
5.2. Цветни екрани на основата на течни кристали. Технологии и стандарти.
5.3. Прожекционни системи.
Тема 6. Принципи на цифровия магнитен запис
6.1. Магнитен запис. Обратимост на електрическото и магнитно поле. Магнитни носители. Изисквания. Магнитна лента. Магнитни дискове.
6.2. Магнитни глави. Видове и конструкции на магнитните глави. Особености на записа и четенето на цифрова информация върху магнитен носител.
6.3. Методи за запис на дискретна информация върху магнитен носител. Кодиране на информацията. Потенциално, фазово и честотно кодиране, групов код и RLL кодове. Приложение.
Тема 7. Външни запомнящи устройства
7.1. Запомнящо устройство с твърд магнитен диск (ЗУТМД) – основни блокове и принцип на работа. Параметри.
7.2. Стандартни интерфейси АТА, SCSI.
7.3. Твърдотелни дискове (SSD).
Тема 8. Памети с оптични дискове
8.1. Класификация. Принцип на работа, функционални блокове и интерфейс.
8.2. Основни параметри на CD, DVD и Blu-Ray дискове и устройства.
8.3. Тенденции за развитие на оптическите запомнящи устройства.
Тема 9. Средства за диагностика
9.1. Основни методи за диагностика на цифрови системи.
9.2. Съвременни методи и средства за диагностика на цифрови системи.
9.3. Сигнатурни анализатори. Логически анализатори.
9.4. Специализирани тестери за диагностика на периферни устройства.