Дисциплини

3, 4, 5 a Обработка и визуализация на данни - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината дава на студентите знания и умения за изучаване на дисциплините „Машинно обучение“ и „Съвременни методи за машинно обучение“, включени във втория семестър от учебния план.

Съдържание


Дисциплината изучава програмния език Python. Акцентът е върху средствата за обработване и визуализация на данни - библиотеките NumPy, Pandas, Matplotlib - , които имат важно приложение в машинно обучение, наука за данните, големи данни. Курсът включва запознаване с основните конструкции в езика: типове данни, променливи, изрази, оператори, функции, символни низове, файлове. Представени са специфични структури от данни в Python - списъци (lists), речници (dictionaries), кортежи (tuples). Изучават се възможностите в Python за реализация на мрежови приложения и на уеб услуги. Включена е също работа с бази данни и SQL.