Дисциплини

3, 4, 5 д Компютърни системи за управление на роботи и интелигентни сензори - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Програмата представя концепциите за индустриални роботи и обяснява как те могат да бъдат използвани в инсталация или производствена система за автоматизация на производствени процеси.

Съдържание


Разглежда се ролята на роботите и тяхното поддържащо оборудване. Студентите изучават теоретични концепции, като ползват комбинация от мултимедия и софтуерни пакети за симулация на роботика. По време на лабораторните упражнения студентите се учат да създават, тестват и настройват програми за роботи на основата на прост модел робот. Студентите изследват програмиране на движение, сензори за зрение и тактил. Разглежда се приложението на интелигентни материали и сплави, на преобразуватели за измерване и контрол. В тази връзка се разглеждат компютърни мрежи, автоматизирани системи за телеуправление и компютърна интеграция.
Студентите получават знания да могат да проектират и поддържат интелигентни, надеждни, многофункционални електромеханични системи като индустриални роботи, медицински устройства, симулатори, автоматизирани поточни линии, системи за управление на сгради и автономни превозни средства.