Дисциплини

9, 10 б Мобилни софтуерни технологии - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината "Мобилни софтуерни технологии" има за цел да запознае студентите с основните концепции и технологии за проектиране и разработвака на мобилни приложения. В лекционното съдържание на дисциплината последователно са разгледани функционалните възможности на мобилните устройства и тяхното приложение, основните видове операционни системи , като платформи за разработка на мобилни приложения, предоставените инструментални средства, технологията за проектиране на потребителски контроли и бази от данни. Специално внимание е отделено на методиката и средствата за тестване на разработените програми. С придобитите теоретични знания и практически опит дисциплината осигурява база за разработване на дипломни проекти.

Съдържание


Тема 1. Стандартни функции на мобилните устройства. Видове мобилни устройства за комуникация. Основни функции и приложения.
Тема 2. Приложни аспекти на мобилните устройства. Социални мрежи с общ характер. Специализирани социални мрежи. Мобилни приложения. Компютърни игри.
Тема 3. Операционни системи, видове, класификация, архитектура. Инструментални и технологични средства.
Тема 4. Операционна система MS Windows 8/10. UI и UX интерфейси. Анимации. Плочки и навигация
Тема 5. Операционна система Android – архитектура, слоеве, Системни и функционални библиотеки. Процеси и управление Сигурност
Тема 6. Операционна система iOS. Архитектура, структура, сигурност.
Тема 7. Cross – Платформи за мобилни приложения. Видове, класификация. Предназначение. Сравнителен анализ. Етапност. Технологични възможности и производителност
Тема 8. Платформи за компютърни игри. Сценарий. Видове, класификация. Инструментални средства, технологична среда. Етапи на проектиране. Реализация..
Тема 9. Компютърна графика и анимация. Видове. Двумерна: растерна, векторна, фрактална.Тримерна графика. Компютърна анимация. Анимационни класове.
Тема 10.Контроли за WF7/8/10.Контроли с/без визуализация. Видове, класификация. Базови, допълнителни.
Тема 11.Основни събитийни процедури. Състояния на приложението. Процедури и методи. Режими на изпълнение
Тема 12.Проектиране на класове с/без графичен интерфейс
Тема 13.Релационна база от данни за мобилни приложения. LINQ – операции. DataSet, DataRow, LINQ to SQL
Тема 14.Тестване на мобилни приложения