Дисциплини

3, 4, 5 г Обработка на изображения - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината има за цел да запознае студентите с принципите на цифровата обработка на изображения. Разглеждат се отделните етапи на обработка, чрез реализацията на всеки от които се достига определена потребителска стойност, водеща до увеличаване на познанията за обекта на изображението според поставените цели.

Съдържание


Акцентира се върху методи, алгоритми и подходи за: регистрация на изображения; подобряване и възстановяване на изображения чрез промяна на контраста и яркостта; морфологична обработка на изображенията - представяне и описание съобразно избрани критерии като: граници на области, скелетни линии, изпъкнали обвивки и т.н.; сегментация на изображения - разделяне на съставни части или обекти, разпознаване на изображения и др.
Дисциплината се базира на познанията на студентите по дисциплините от бакалавърска степен: “Математика за компютърни науки”, „Компютърна графика и визуализация”, „Синтез и анализ на алгоритми”. Дисциплината има изходни връзки с дисциплината „Дълбоко обучение” и с дипломното проектиране.