Академичен състав

teacher img

доц. д-р инж. Юлка Петкова Петкова


yulka.petkova@tu-varna.bg
052 383 403
207-3E

Образование и обучение

2016г. Доцент, научно направление „Компютърни системи, комплекси и мрежи”
2007г. Доктор, научно направление „Компютърни системи, комплекси и мрежи”, дисертационен труд на тема „Разработване и изследване на алгоритми за локализиране на еталон в изображение”
1981г. ВМЕИ-Варна, специалност "Радиотехника"

Област на преподавателска дейност

Анализ и синтез на логически схеми
Основи на компютърните комуникации
Организация на компютъра
Компютърни архитектури
Основи на компютърните системи
Специализирани компютърни системи
Индустриални компютърни мрежи

Област на научна дейност

Анализ и обработка на изображения
Логически схеми
Организация на компютъра

Публикации

  • Tyanev D. S., Petkova Y. P., “Handshake Controller for 3-alternative Conditional Transition”, 17-th International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech'16, June 23 - 24, 2016 , Palermo, Italy, Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM New York, NY, USA ©2016, ISBN: 978-1-4503-4182-0 doi>10.1145/2983468.2983503, pp. 159-166
  • Tyanev D. S., Petkova Y. P., “Early-zero 4-Phase Micro-Pipeline Controller with Protection”, 16-th International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech'15, 25-26 June 2015, Dublin, Ireland, Proceedings of the 16th International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM New York, NY, USA ©2015, ISBN: 978-1-4503-3357-3 10.1145/2812428.2812452, pp. 260 – 267
  • Petkova Y., D. Radeva, „A Model and an Index for e-Learning Quality Assessment”, International Conference on e-Learning’14, Tenerife, Spain, 12 Sep 2014, ISBN-978-954-712-611-4, pp. 176 - 181
  • Юлка П. Петкова, „Генетичен алгоритъм за разпознаване и локализиране на множество еталонни изображения в по-голямо изображение”, списание „Компютърни науки и технологии”, ISSN 1312-3335, бр. 3, 2014, стр. 61 – 68
  • Юлка П. Петкова, „Програмна библиотека за автоматично комбиниране на изображения”, списание „Компютърни науки и технологии”, ISSN 1312-3335, бр. 3, 2014, стр. 55 - 60
  • М. Вели, Ю. Петкова, „Разработване и изследване на хибридна криптосистема за защита на кратки съобщения”, списание „Компютърни науки и технологии”, ISSN 1312-3335, бр. 2, 2014, стр. 83 - 89
  • Karova M., N. Avramova, I. Penev, Y. Petkova, “Management of Software Project using Genetic Algorithm”, XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Proceedings of Papers vol. 2, ISBN: 978-619-167-003-1, 2012, pp. 403 – 406


Допълнителна информация

Редактор на списание „Компютърни науки и технологии”, ISSN 1312-3335


Езици

Английски, руски


Автобиография