Академичен състав

teacher img

доц. д-р инж. Жейно Иванов Жейнов


zh_viv@tu-varna.bg
052 383 260
407T

Образование и обучение

2018г. Доцент, научно направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", научна специалност 'Компютърни системи, комплекси и мрежи"

2015г. Доктор, дисертационен труд на тема "Изследване на разпространението в многомодови оптични влакна чрез компютърно моделиране"
2014г. Обучение в Cisco Академия – ТУ-Варна
2006г. Курс по английски език за академични умения. ТУ-Варна. Сертификат за правоспособност за обучение на английски език.
1995г. Курс за оценители на машини и съоръжения. Асоциация на бизнесоценителите. Лиценз за оценител на машини и съоръжения в електрониката и електротехническата промишленост.
1987г. Сертификат за поддръжка на 16-битови компютри
1986г. ВМЕИ-Варна, специалност "Радиотехника", инженер по радиотехника

Област на преподавателска дейност

Компютърна периферия. Средства за управление и диагностика
Микропроцесорна техника
Микропроцесорни системи
Едночипови микропроцесори за мрежово приложение
Устройства и системи за оптична комуникация

Област на научна дейност

Моделиране на оптични вълноводи
Апаратно и програмно осигуряване на микропроцесорни системи и устройства

Публикации

 1. Z. I. Zhejnov, T. R. Tomov. Training kit for studying an Arm microcontroller. Proceeding of AESMT’22, v.4, pp.101-102. Ph “Imeon”, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 6.2022. ISSN: 2603-364X.
 2. Zhejno Zhejnov, Tony Tomov. Arm microcontroller training kit. //MTM Machines, Technologies, Materials. Scientifictechnical Union of Mechanical Engineering, Sofia, 10/2022, pp. 344-347. ISSN Print 1313-0226, ISSN Web 1314-507X.
 3. Todorov D., Zh. Zheynov, H. Valchanov, M. Karova, I. Penev. Investigation of the influence of a template matrix on the embedding of information in an image, Annual Journal of Technical University of Varna, vol, 5, No 2 (2021), ISSN: 2603-316X, Technical University of Varna, pp. 140-145, 2021. (https://aj-tuv.org/index.php/ajtuv/article/view/234/88).
 4. Tomov T.R., Zhejnov Z.I. Training KIT for studying an ARM microcontroller. Proceedings of XIV International Scientific and Practical Conference "Infirmation Technology and Automation– 2021", Odesa National Academy of Food Technologies, Institute of Computer Sysytems and Technologies, Odesa, 21-22.10.2021, pp83-85.
 5. Aлександър Цаневски, Жейно Жейнов, Инвертор с честотно управление чрез микроконтролер. //„Компютърни науки и технологии”, ТУ-Варна, 2021 г., pp44-49, ISSN 1312-3335.
 6. Жейно Ив. Жейнов, Йордан Р. Урумов. Моделиране на влиянието на деформация върху загубите в оптично влакно на Брег. XXIX Международен симпозиум "Управление на енергийни, индустриални и екологични системи". Сборник доклади. Съюз по Автоматика и Информатика - София, 11. 2021, pp. 65-68. ISSN 1313-2237.
 7. Zhejno Zhejnov, Jordan Urumov. Influence of Deformation on Bragg Fiber Losses. ІV International Conference «Iinnovative Ttechnologies in Science and Eeducation. European Experience». Proceedings, pp.148-154. ТОВ «Дніпровський освітній центр», Украйна. 12. 2021, Университет Аалто, Хелзинки, Финландия. ISBN 978-617-7340-18-7.
 8. Жейно Жейнов. Контролер за VLC с микрокомпютър „Arduino”. Известия на Съюза на учените-Варна, Секция „Технически науки” бр.1/2020. Варна, 2020, с. 3-6. ISSN 1310-5833.
 9. Жейнов, Жейно. Моделирование характеристик оптических волокон Брегга. XV международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна, НМетАУ, IнIФН, ТУ-Варна, 2019. „Дике Поле”, Украйна, с. 377-383. ISBN 978-617-7433-81-0.
 10. Zhejnov, Z. Design and implementation of optical sensor. International Conference “Аpplied Computer Technologies” ACT 2019 - Varna. // „Компютърни науки и технологии”, 2019, бр.1. ТУ-Варна, Варна, 2019, с.57-61. ISBN 1312-3335.
 11. Жейно Жейнов. Музикално стълбище. Известия на Съюза на учените-Варна, Секция „Технически науки” бр.1/2019. Варна, 2019, с. 13-18. ISSN 1310-5833.
 12. Жейнов, Жейно. Контроллер VLC на базе ARDUINO. XIV международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» т.1, Варна, НМетАУ, IнIФН, ТУ-Варна, 2018, с. 260-263. ISBN 978-617-7433-48-3.
 13. Жейнов, Жейно. VLC контролер за нискоскоростна комуникация. // „Компютърни науки и технологии”, 2018, бр.2, Варна, ТУ-Варна, с. 51-53. ISBN 1312-3335.

Допълнителна информация

Член на Съюзa по автоматика и информатика

Езици

Руски, английски, немски


Автобиография