Академичен състав

teacher img

доц. д-р инж. Жейно Иванов Жейнов


zh_viv@tu-varna.bg
052 383 260
407T

Образование и обучение

2018г. Доцент, научно направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", научна специалност 'Компютърни системи, комплекси и мрежи"

2015г. Доктор, дисертационен труд на тема "Изследване на разпространението в многомодови оптични влакна чрез компютърно моделиране"
2014г. Обучение в Cisco Академия – ТУ-Варна
2006г. Курс по английски език за академични умения. ТУ-Варна. Сертификат за правоспособност за обучение на английски език.
1995г. Курс за оценители на машини и съоръжения. Асоциация на бизнесоценителите. Лиценз за оценител на машини и съоръжения в електрониката и електротехническата промишленост.
1987г. Сертификат за поддръжка на 16-битови компютри
1986г. ВМЕИ-Варна, специалност "Радиотехника", инженер по радиотехника

Област на преподавателска дейност

Компютърна периферия. Средства за управление и диагностика
Микропроцесорна техника
Микропроцесорни системи
Едночипови микропроцесори за мрежово приложение
Устройства и системи за оптична комуникация

Област на научна дейност

Моделиране на оптични вълноводи
Апаратно и програмно осигуряване на микропроцесорни системи и устройства

Публикации

 • Жейнов, Жейно. Дистанционное управление автомодели, используя Bluetooth. XIII международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» т.2, Варна, НМетАУ, IнIФН, ТУ-Варна, 2017. /под печат/.
 • Жейнов, Жейно. Дистанционно управление на автомодел посредством Wi-Fi. XIII международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» т.1, Варна, НМетАУ, IнIФН, ТУ-Варна, 2017, с. 328-332. ISBN 978-966-7433-13-1.
 • Жейнов, Жейно. Осветлението като средство за комуникация. // „Компютърни науки и технологии”, 2016, бр.1, Варна, ТУ-Варна, с. 39-44. ISBN 1312-3335.
 • Жейнов, Жейно, Сава Иванов. Удалённый мониторинг и управление с использованием GPRS. „Электротехнические и Компьютерныe Системы” № 23 (99), 2016, с. 58-64. ISSN Print 2221-3937, ISSN Online 2221-3805.
 • Жейнов, Жейно, Милена Карова. Приложение на генетичен алгоритъм при моделиране на оптично поле. Международна научно-практическа конференция „Математиката като приложна и фундаментална наука”. Варна, ИУ-Варна, 2015, с. 178-185. ISBN 978-954-21-0860-3.
 • Жейнов, Жейно, Сава Иванов. Удалённый мониторинг и управление с использованием GPRS. IV Украино-немецкая конференция ”Информация, Культура, Техника”, Сборник тезисов докладов, Одеса, 2016, с. 60-61.
 • Иванов, Сава, Жейно Жейнов. Автоматическая метеорологичная станция. XII международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» , Варна, ТУ-Варна, 2016, с. 547-549. ISBN 978-966-2752-71-7.
 • Жейнов, Жейно. Симулация на дисперсията в кръгли оптични влакна. III научна конференция с международно участие „Компютърни науки и технологии”. Варна, ТУ-Варна, 2015. // „Компютърни науки и технологии”, 2015, бр.1, с. 62-68. ISSN 1312-3335.
 • Zhejnov, Zhejno, Jordan Urumov. Simplified analysis of dispersion and attenuation of the Brag fiber. International Scientific Technical Conference “Technics, Technology, Education, Safety”.V.Tarnovo, 2015, Proceedings v.2, pp.52-55. ISSN 1310-3946.
 • Zhejnov, Zhejno, Jordan Urumov. Simplified analysis of dispersion and attenuation of the Brag fiber. Machines, Technologies, Materials 5/2015, Scientific technical Union of Mechanical Engineering, Sofia, pp.33-36, ISSN 1313-0226.
 • Zhejnov, Zhejno, Jordan Urumov. Analysis of Dispersion and Attenuation Characteristics of the Bragg fiber. // Photonics & Optoelectronics (P&O), vol. 3, 2014. Science and Engineering Publishing Company, USA, 2014, pp.59-65, doi: 10.14355/jpo.2014.03.007.
 • Жейнов, Жейно. Дистанционно управление за автомодел чрез Bluetooth. Русенски Университет, Научни трудове, т.53, сер. 3.2, Русе, 2014, с. 33-37. ISSN 1311-3321.
 • Жейнов, Жейно, Конвертор на RS232 в оптичен канал, Научна конференция с международно участие „Компютърни науки и технологии’2015”, Варна, // „Компютърни науки и технологии“, ТУ-Варна, 2014, бр.1, с.57 – 61. ISSN 1312-3335.
 • Жейнов, Жейно, Сава Иванов. GPRS система за дистанционно наблюдение и управление, Научна конференция с международно участие „Компютърни науки и технологии’2015”, // „Компютърни науки и технологии“, ТУ-Варна, 2014, бр.1, с. 53 – 56. ISSN 1312-3335.
 • Иванов, Сава, Жейно Жейнов. Някои проблеми при управлението на устройства с ниска консумирана мощност. // "Компютърни науки и технологии", 2013, бр.1, Варна, ТУ-Варна, с. 65-70, ISSN 1312-3335.
 • Жейнов, Жейно. Възможности за предаване на данни чрез полимерни оптични влакна. // "Компютърни науки и технологии", 2013, бр.1, ТУ-Варна, 2013, с. 71-76. ISSN 1312-3335.
 • Иванов, Сава, Жейно Жейнов. Захранващ блок за микропроцесорна система от алтернативни източници. IX Международная конференция "Стратегия качества в промышлености и образовании”, т.1 , Варна, ТУ-Варна, 2013, с. 324-327. ISBN 978-966-2637-19-9.

Допълнителна информация

Член на Съюзa по автоматика и информатика

Езици

Руски, английски, немски


Автобиография