Дисциплини

4, 5 г Microsoft web технологии - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината „Microsoft web технологии” запознава студентите с методите и средствата за проектиране и внедряване на web базирани приложения. Разглеждат се техните архитектури, потребителски интерфейс и тяхната сигурност.
Съдържанието на курса е естествено продължение на обучението на студентите от бакалавърска степен на специалностите „Компютърни системи и технологии” и „Софтуерни и Интернет технологии“ и дава ново средство за решаване на редица инженерни задачи в областта на Интернет програмирането.
Специално внимание е отделено на самостоятелното разработване на клиент-сървър приложения, начинът на работа на браузърите, използването на различни стилове, осигуряването на достъп до необходимите данни и конфигурирането на web приложения.

Съдържание


Тема 1. Проектиране на web приложения. Клиентска и сървърна страна. Разделане на отговорностите. Взаимодействие между приложенията.
Тема 2. Основни клиентски технологии. Особености на скриптовите езици. Стилове и визуално оформление на клиетските приложения.
Тема 3. Основни сървърни технологии. Особености при реализацията на класове и методи. Достъп до сървърни методи от клиентския програмен код.
Тема 4. Управление на състоянието при клиент-сървър приложения. Състояние на ниво приложение. Кеширане. Състояние на ниво потребител. Състояние на сесия.
Тема 5. Проектиране на потребителски интерфейс на web приложения. Проектиране на структура на web сайт.
Тема 6. Проектиране и използване на стилове и теми. Конфигуриране на системата за рутиране.
Тема 7. Планиране на клиентски приложения за различни браузъри. Определяне на основните възможности на приложението. Определяне на агенти и браузъри. Подходи за структуриране.
Тема 8. Управление на езици и култури при web приложенията. Поддръжка на култури. Визуализация на текстове за различни култури. Управление на данни в unicode.
Тема 9. Проектиране на достъпа до данни. ADO.NET, Entity Framework
Тема 10.WCF web услуги, WCF даннови услуги. ASP.NET web услуги. Принципи за избор на технология за достъп до данни.
Тема 11.Сигурност в web приложенията. Ауторизация и автентикация. Планиране на роли. Управление на пароли за достъп. Контролиране на злонамерени атаки.
Тема 12.Приложни аспекти в Интернет програмирането. Подходи за тестване на приложения. Прихващане и управление на грешки.
Тема 13.Трасиране на изпълнението. Подходи за наблюдение и запис на допълнителна информация в журнал.
Тема 14.Инсталиране и конфигуриране на web приложения. Управление на конфигурационните файлове. Мигриране между различни изпълнителни среди.
Тема 15.Разширяемост при web приложенията. Използване на Cloud технологии. Определяне на производителността..