Дисциплини

8, 9, 10 а Експертни системи - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината „Експертни системи“ запознава студентите с теорията, методите, средствата и технологиите за проектиране, програмиране и използване на софтуерни системи, свързани с експертни знания и оценки.

Съдържание


Лекциите по дисциплината са разпределени в три основни раздела: логически системи, продукционни системи и експертни системи. Особено важен е третият раздел, който третира технологията на проектиране на ЕС като разглежда архитектурните и методологичните им особености.
Дисциплината разчита на познанията на студентите от дискретни структури, синтез и анализ на алгоритми, структурно и обектно-ориентирано програмиране, програмни езици и др.
В рамките на лабораторните упражнения се проектират и анализират практически задачи, свързани с експертните системи и модули, с цел придобиване на практически умения за тяхното програмиране и усвояване на разгледаните в лекциите технологични и инструментални средства. Дисциплината завършва с изпит, като при формиране на крайната оценка се отчита работата на студентите по време на лабораторните упражнения.