Дисциплини

4 Компютърни комуникации и мрежи

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Основната цел на дисциплината е да осигури на студентите знания и умения за изграждане на физическа топология и проектиране на логическа топология на компютърни мрежи. Студентите получават базови знания за функционирането на компютърните мрежи, разликата между различните типове мрежови устройства, как да разработват и коригират мрежови решения. Запознават се студентите с актуалните стандарти и съвременната терминология, свързана с компютърните мрежи. В контекста на локални и Интернет мрежи се разглеждат сигурност, производителност, надеждност и отказоустойчивост. Създават се умения за тестване, диагностициране на проблеми и документиране на компютърна мрежа.

Дисциплината има изходна връзка с дисциплини като „Администриране на локални и Интернет мрежи” и „Проектиране на компютърни мрежи”.

Съдържание


Тема 1. Основни термини, свързани с компютърните мрежи. LAN, WAN и Интернет. Мрежови архитектури. Международни стандарти, касаещи проектирането, изграждането и тестването на компютърни мрежи.
Тема 2. Мрежови протоколи и комуникации. Правила на комуникацията. Организации за стандартизация. OSI и TCP/IP модел.
Тема 3. Проектиране дизайна на мрежата. Структурно окабеляване. Тестване на медни и оптични кабелни системи.
Тема 4. OSI физическо ниво. Физически преносни среди. Представяне на данните.
Тема 5. OSI Data Link ниво. Формат на кадрите. Достъп до мрежовата среда (MAC).
Тема 6. Ethernet. Видове Ethernet. Колизия и нейното отстраняване (CSMA/CD).
Тема 7. Протокол ARP. Сегментиране на мрежата. Комутатори.
Тема 8. Мрежово ниво. Адресиране на мрежите. Видове IP адреси. Протокол IPv4 и IPv6.
Тема 9. Протоколи, работещи на мрежовия слой. Архитектура на маршрутизатор. Маршрутна таблица. Достъп до локални и отдалечени ресурси в мрежата (директно и индиректно маршрутизиране)
Тема 10.Подмрежи. Адресиране с променлива дължина на маските (VLSM).
Тема 11.Транспортно ниво. Протоколи TCP и UDP.
Тема 12.Приложно ниво. Приложни протоколи и услуги - DHCP, NAT, FTP, HTTP, SMTP, DNS.
Тема 13.Конфигуриране и тестване на мрежата. Избор на устройства, протоколи. Управление на конфигурационни файлове.
Тема 14.Безжични технологии. Мрежови технологии за дома. VPN
Тема 15.Мрежова и информационна сигурност.