Дисциплини

3 Microsoft технологии за бизнес приложения

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината "Microsoft технологии за бизнес приложения" се провежда на основата на съвременните Microsoft технологии, използвани за разработване на основните програмни части на електронните бизнес приложения в Интернет на езика C#. Темите в дисциплината обхващат различни програмни техники в бизнес приложенията, включително изграждане на потребителския интерфейс, взаимодействие с базите от данни, създаване и използване на web услуги, особености при програмиране на разпределени мрежови приложения и др. Дисциплината завършва с изпит в първи семестър.

Съдържание


Тема 1. Въведение в ASP.NET.
1.1. Основи на ASP.NET.
1.2. Същност, особености и разлики спрямо класическия ASP.
Тема 2. Управление на състоянието на приложението.
2.1. Начини за поддържане на състояние.
2.2. Състояние на приложение и на сесия.
2.3. Бисквитки.
Тема 3. Единични даннови контроли
3.1. Видове контроли.
3.2. Създаване на контрол.
3.3. Базови класове за контроли.
3.4. Често използвани сървърни контроли.
Тема 4. Групови даннови контроли.
4.1. Темплейтни контроли, темплейти и стилове.
4.2. Контроли за даннови източници.
4.3. Контроли за свързване към данни.
4.4. Съставни даннови контроли.
4.5. Йерархични контроли.
Тема 5. Технология модел-изглед-контролер (MVC).
5.1. Основи.
5.2. Обработка на заявките от MVC Framework.
5.3. Структура на MVC приложение.
Тема 6. Технология модел-изглед-контролер. Разработка на контролери.
6.1. Особености.
6.2. Рутираща система.
6.3. Предаване на данни между контролер и изглед.
6.4. Конструиране на контролер.
Тема 7. Технология модел-изглед-контролер. Разработка на изгледи.
7.1. Особености.
7.2. Основна структура на изгледа.
7.3. HTML помощни методи.
7.4. Шаблони за изгледи (layouts).
7.5. Частични изгледи (partial views).
Тема 8. Контроли за проверка на въведените от потребителя данни.
8.1. Валидация в ASP.NET.
8.2. Валидация в ASP.NET MVC.
Тема 9. Технология XML.
9.1. Основни понятия.
9.2. Структура на XML документ.
9.3. Именовани пространства.
9.4. Document Type Definition (DTD).
Тема 10.Взаимодействие на приложението с базата от данни.
10.1. Основни команди.
10.2. Организиране на взаимодействието с базата от данни.
10.3. Стратегии за заключване.
10.4. Управление на транзакциите.
10.5. Entity Framework.
Тема 11.Технология ADO.NET. Работа с поддържане на връзка към базата от данни.
11.1. Даннови провайдъри.
11.2. Формиране, криптиране и съхраняване в конфигурационен файл на connection string.
11.3. Свързване към база от данни.
11.4. Изпълнение на команди.
Тема 12.Технология ADO.NET. Работа без поддържане на връзка към базата от данни.
12.1. Основни обекти: данново множество, таблица, изглед, ред, колона.
12.2. Версии и състояния на редове, операции за работа с редове.
12.3. Връзки между таблиците.
12.4. Даннов адаптер.
Тема 13.Програмиране на разпределени мрежови приложения.
13.1. Кеширане.
13.2. Кеширане на обекти и страници.
13.3. Запис и четене на даннови множества с използване на XML формат.
Тема 14.Web услуги. Основи.
14.1. Основни принципи.
14.2. Протоколен стек за услуги.
14.3. ASP.NET и WCF услуги.
14.4. Програмиране на сървърната и клиентската страна.
14.5. Структура и формиране на конфигурационните файлове.
14.6. Програмно конфигуриране.
14.7. Хостване на услугата на различни по тип приложения.
Тема 15.Web услуги. Особености.
15.1. Дуплексна комуникация.
15.2. REST услуги.