Дисциплини

в Проектиране на компютърни мрежи

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Основната цел на дисциплината е да осигури на студентите знания и умения за проектиране на компютърни мрежи с приложение на CAD технологии при планиране, проектиране и развитие на мрежови инфраструктури. Обстойно се разглеждат етапите на проектиране на компютърна мрежа. Запознават се студентите с актуалните стандарти и съвременната законова уредба в България, касаеща изискванията, поставящи рамки на проекта – финансови, потребителски, за сигурност, производителност, надеждност и отказоустойчивост. Създават се умения за планиране, проектиране, изчертаване и документиране на компютърна мрежа.

Дисциплината се базира на познанията на студентите по дисциплините "Основи на компютърните комуникации", “Компютърни мрежи”,”Лабораторен практикум по компютърни мрежи”. Дисциплината има изходна връзка с дипломно проектиране.

Съдържание


Тема 1. Международни стандарти, касаещи проектирането на компютърни мрежи. Законова уредба в България. Санитарно-хигиенни норми.
Тема 2. Понятията „мрежов анализ”, „мрежова архитектура”, „мрежов дизайн” на физическо и логическо ниво. Планиране на компютърната мрежа. Йерархични нива.
Тема 3.   Инвестиционен процес. Участници. Етапи. Форми. Фази на инвестиционния процес и свързаните с тях задачи. Цикъл на проектиране на компютърна мрежа.
Тема 4. Building Information Modeling(BIM). Оптимизиране на информационни потоци, финансови средства и персонал, чрез прилагане на модулност, устойчивост и сигурност в решенията. Йерархичност на база Software-defined networking (SDN) и връзката й с проектиране на структурното окабеляване.
Тема 5.   Предпроектно проучване. Анализ на потребителските нужди, наличности и изисквания. Анализ на данновите потоци.
Тема 6. Предпроектно проучване. Планиране на разполагането на сървърите с услуги, защитни стени и фирмени политики за сигурност на физическо ниво. Планиране на QoS и производителност.
Тема 7. Технико-икономическо задание. Фази на проектиране. Идеен, технически и работен проект. Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Дейности.
Тема 8. Работен проект. Съгласуване на проекта. Изисквания към чертежите и съпътстващата ги документация.
Тема 9. Логическо проектиране.   Планиране на логическата мрежа – избор на конкретни устройства, разделяне на подмрежи, обособяване на домейни, разполагане на сървъри, планиране на защитни стени.
Тема 10.Дейности по време на изпълнение на проекта. Въвеждане в експлоатация. Планиране на механизми за наблюдение на реализираната мрежа с цел намаляване на отказите и подобряване на производителността- централизирано, разпределено и йерархично управление.
Тема 11.Оценка на производителността на мрежата. Документиране на процесите. Сигурност- оценяване на риска, механизми за минимизиране на риска.
Тема 12.Проектиране на обекти със специални изисквания. Проектиране на центрове за данни.
Тема 13.Проектиране на обекти със специални изисквания. Проектиране на сгради с обществено предназначение –летище, стадион, МОЛ, банка.
Тема 14.Проектиране на обекти със специални изисквания. Проектиране с изисквания за cloud услуги и виртуализация
Тема 15.Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти. Граници на професионалната отговорност на проектанта за събития по време на експлоатация. Задължителни застраховки.