Дисциплини

2 Невронни мрежи

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината „Невронни мрежи” запознава студентите с методите и средствата за проектиране на алгоритми за обучение и използване на невронни мрежи от различен тип, както и на модели и структури в различни сфери на инженерството и икономиката и задачи, свързани с изкуствения интелект.

Съдържание


Съдържанието на курса е естествено продължение на обучението на студентите от бакалавърската степен и представя ново средство за решаване на редица инженерни задачи в областта на разпознаването на образи, отнасянето на обекти към определени категории, прогнозиране и оптимизация.
Специално внимание е отделено на софтуерното разработване на обучаващи се изчислителни структури, като се демонстрират и симулации с приложения в областта на изкуствения интелект, свързани с предсказване, класификация и разпознаване на образи. Разглеждат се приложения в областта на класификацията, прогнозирането и оценяването на данни, при проблеми свързани с категоризация и оптимизация в реални приложения.