Дисциплини

11 Администриране на локални и Интернет мрежи

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината "Администриране на локални и Интернет мрежи" има за цел да даде основно практически познания в областта на принципите на функциониране, методите за изграждане, менажиране и защита на локални и глобални (Интернет) компютърни мрежи (КМ). Разглеждат се въпроси, свързани с използването на мрежовите функции, протоколи и средства на широко разпространените операционни системи Linux и Windows Server за изграждане, настройване и поддържане на локални и Интернет КМ. Отделя се сериозно внимание на настройката и поддържането на базовите услуги в КМ (DNS, E-mail, WEB и други). Отделено е особено внимание на проблемите, свързани с мрежовите атаки и защитата на мрежовите комуникации.

Съдържание


Тема 1. Мрежови инфраструктури и администриране. Проектиране, изграждане, настройка и администриране на локални и глобални мрежи – основни задачи и проблеми.
Тема 2. Процес на маршрутизиране. Вътрешни маршрутни таблици.
Тема 3. Динамично маршрутизиране в КМ. Вътрешен маршрутизиращ протокол RIPv1 и RIPv2.
Тема 4. Динамично маршрутизиране в КМ. Вътрешен маршрутизиращ протокол OSPF.
Тема 5. Динамично маршрутизиране в КМ. Външен маршрутизиращ протокол BGP.
Тема 6. Транслиране на адреси (NAT и PAT).
Тема 7. Система за именуване в Интернет (DNS). Основни концепции. Транслиране на адреси в имена.
Тема 8. DNS сървъри. BIND DNS. Зони и ресурсни записи. Главни и подчинени сървъри. Кеширане.
Тема 9. Контрол на трафика. Firewall архитектури.
Тема 10.Изграждане на Firewall с netfilter.
Тема 11.Протоколи за дистанционно менажиране на КМ. Протокол SNMP. Средства за отдалечен достъп.
Тема 12.World Wide Web. HTTP сървър Apache.
Тема 13.Настройване и менажиране на proxy/cache сървър. Транспарентно proxy.
Тема 14.Средства за анализ и диагностика на КМ.
Тема 15.Облакови услуги. Облакови инфраструктури. Облакови бизнес модели (IaaS, PaaS, SaaS).