Дисциплини

9, 10 в Microsoft технологии за web услуги - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината „Microsoft web технологии” запознава студентите с методите и средствата за проектиране и внедряване на web базирани приложения. Разглеждат се техните архитектури, потребителски интерфейс и тяхната сигурност.
Съдържанието на курса е естествено продължение на обучението на студентите от бакалавърска степен на специалностите „Компютърни системи и технологии” и „Софтуерни и Интернет технологии“ и дава ново средство за решаване на редица инженерни задачи в областта на Интернет програмирането.
Специално внимание е отделено на самостоятелното разработване на клиент-сървър приложения, начинът на работа на браузърите, използването на различни стилове, осигуряването на достъп до необходимите данни и конфигурирането на web приложения.

Съдържание


Тема 1. Приложения ориентирани към услуги. Основни принципи и характеристики. Предимства и недостатъци. Стандарти. Управление на услуги.
Тема 2. Контракти на услуги. Подходи за обмен на съобщения. Комуникация заявка-отговор. Еднопосочна и двупосочна комуникация.
Тема 3. Крайни точки за услуги. Начини за създаване и конфигуриране. Крайни точки за метаданни.
Тема 4. Управление на комуникацията чрез модифициране на съществуващи или създаване на собствени bindings. Добри практики при създаване на bindings.
Тема 5. Инсталиране на web услуги. Хостване на web сървър, конзолно приложение и Windows услуга. WCF хост.
Тема 6. Клиенти на услуги. Създаване и използване на проксита и прокси класове. Извикване на функционалности през проксита. Обръщение към услуги различни от WCF.
Тема 7. Конфигуриране на WCF. Декларативна и императивна конфигурация на крайни точки. Динамично конфигуриране на услуги. Създаване на адрес и binding. Динамично създаване на крайни точки на услуги.
Тема 8. Инструменти за управление на WCF. Проследяване на изпълнението на услуги. Проследяване на съобщения и данни. Определяне на производителността.
Тема 9. Сигурност на WCF услуги. Сигурност на транспортно ниво. Сигурност на ниво съобщения.
Тема 10.Сигурност на ниво потребители. Автентикация. Credentials на клиенти и на услуги. Ауторизация.
Тема 11.Работа с XML и нетипизирани съобщения. Управление на изключения при клиента. Получаване на грешки.
Тема 12.Сесии и инстанции. Модели за инстанциране. Защитаване на услугата.
Тема 13.Транзакционни услуги. Свойства на транзакциите. Протоколи за транзакции. Разпространение на транзакции.
Тема 14.Програмиране на транзакции. Видове транзакции. Класове за работа с транзакции. Вложени транзакции. Времетраене на транзакции.
Тема 15.Паралелна работа при WCF. Паралелни режими. Синхронизация. Синхронизационен контекст. Синхронизация и callback методи.