Дисциплини

1 Основи на изкуствения интелект

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината запознава студентите с понятия, методи и алгоритми, които стоят в основата на системите с изкуствен интелект. Изясняват се основни въпроси от областта на изкуствения интелект, напр. какво е изкуствен интелект, по какви критерии се определя дали една система е с елементи на изкуствен интелект, кои са съвременните области на приложение, какви са модерните достижения в областта, за какво се използва тест на Тюринг и др.

Съдържание


В лекциите и упражненията се разглеждат и реализират методи и алгоритми за търсене, за решаване на оптимизационни задачи, еволюционни алгоритми и стратегии. Изучават се също основни понятия от представяне на знания, размити и хибридни подходи, интелигентни агенти, парадигми на програмните езици за изкуствен интелект.