Дисциплини

3, 4, 5 в Софтуерни системи с уеб услуги - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината "Софтуерни системи с уеб услуги" е ориентирана към изграждане на уеб базирани приложения със средствата на технологиите свързани с отдалеченото извикване на методи и уеб услугите. Една от основните цели е да задълбочи и разшири знанията и уменията на студентите за програмиране на езиците за модела на разпределено и уеб програмиране, получени от предходни дисциплини. Дисциплината е насочена към изучаване и използване на възможностите за проектиране и разработване основно на Интернет приложения.

Съдържание


В дисциплината се разглеждат проблеми свързани с програмирането ориентирано към услуги, описват се и се анализират различни модели на приложения предоставящи и използващи услуги и се представят средствата за тяхната реализация.
В изучавания материал се поставят няколко акцента: асинхронно програмиране, синхронизация на достъпа до ресурси; реализиране на различни механизми и протоколи за комуникация; същност и особености на основния модел "заявка отговор" за предаване на данни в Интернет; създаване на разпределени приложения на базата на отдалечено извикване на методи и уеб услуги.
Дисциплината дава на студентите теоретични знания и практически умения за разработване на приложения с уеб услуги в теорията и практиката.