Дисциплини

1 Microsoft мрежови инфраструктури

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината има за цел да формира у студентите умения за инсталиране, конфигуриране, поддържане и администриране на мрежова инфраструктура на базата на Microsoft Windows Server. Разглеждат се въпроси, свързани с динамичното присвояване на IP адреси, системите за именуване DNS и WINS, отдалечен достъп, статичното и динамично маршрутизиране на пакетите, отдалечено инсталиране RIS, стратегии за администриране на Microsoft Windows Server мрежи, откриване и отстраняване на проблеми във Windows мрежи, свързване към ресурси на други операционни системи.

Съдържание


Тема 1. Въведение в Microsoft Windows мрежовите инфраструктури. Intranet и Extranet. Методи за отдалечен достъп. Internet достъп.
Тема 2. Динамично присвояване на адреси. DHCP протокол. Инсталиране на DHCP сървър. Конфигуриране.
Тема 3. Транслиране на имена. DNS. Процес на транслиране на имената. Конфигуриране на DNS.
Тема 4. Транслиране на имена. WINS. Връзка към NetBIOS базирани мрежи. Конфигуриране на WINS сървър и клиент.
Тема 5. Защита на достъпа. Конфигуриране на защитата чрез Public Key Infrastructure. Използване на сертификати. Конфигуриране чрез IPSec.
Тема 6. Отдалечен достъп. Входни и изходни конекции. Конфигуриране на протоколите за идентифициране и кодиране.
Тема 7. Политики за отдалечен достъп. Поддържане на отдалечен достъп. Откриване и отстраняване на проблеми при отдалечен достъп.
Тема 8. Въведение в Internet Authentication Service. Инсталиране и конфигуриране.
Тема 9. Маршрутизиране на пакетите. Статични и динамични маршрути. Конфигуриране на Windows сървър като рутер. Конфигуриране на RIP.
Тема 10. Конфигуриране на Internet достъп. Конфигуриране чрез рутер. Конфигуриране чрез NAT.
Тема 11. Въведение в Microsoft Internet Information Services. Конфигуриране на IIS. Администриране на IIS. Конфигуриране на Web сървър.
Тема 12. Отдалечено инсталиране RIS. Конфигуриране на RIS. Създаване на RIPrep images. Решения за отстраняване на RIS проблеми.
Тема 13. Администриране на Windows Server мрежи. Административни стратегии. Отдалечено администриране. SNMP протокол.
Тема 14. Откриване и отстраняване на проблеми в Windows мрежи. Проблеми, свързани с TCP/IP и DNS. Наблюдение на мрежовия трафик.
Тема 15. Достъп до ресурси на други операционни системи. Достъп до Linux ресурси.