Дисциплини

8, 9, 10 е Blockchain технологии - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината "Blockchain технологии" има за цел да даде основно практически познания в областта на принципите на функциониране и методите за създаване и управление на Blockchain.

Съдържание


Отделено е особено внимание на техническите аспекти на проблемите, свързани с организацията на децентрализирани приложения (Distribute Ledger). Разглеждат се криптовалути, базирани на технологията (Neo, Ethereum иMonero). Разглеждат се консенсусни механизми за публични blockchain като Proof-of-Work, Proof-of-Steak, Delegated Byzantine Fault Tolerance и за частни Blockchain като Proof-of-Authority(POA), Proof of Elapsed Time (PoET), Raft, и Istanbul BFT. Разглеждат се въпроси, свързани със законовата уредба (стандарт ERC20 и др.) и стратегиите за създаване на частни и ползване на публични blockchain, техните предимства и недостатъци, както и специфични сфери на приложение. Разглежда се създаването на умни договори (smart contracts), както върху публичната blockchain Ethereum, така и при създаване на частна blockchain (Hyperledger Fabric).
Дисциплината се основава на предхождащите я дисциплини от бакалавърска степен: “Web дизайн”, „Софтуерни технологии”, “Компютърни мрежи”, ”Програмни технологии в Интернет” и др. Дисциплината има изходни връзки с дипломното проектиране.