Дисциплини

б Интегрирани компютърни системи и мрежи

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Основната цел на дисциплината е да осигури на студентите знания и умения за работа със специфични LAN, MAN и WAN технологии. Разглеждат се изграждане на мрежи с VLAN, LACP, Etherchannel. Проследява се принципа на работа на протоколи като STP, VTP, PPPoE. Запознават се студентите с базови принципи на PON, WDM, DSL. На базата на принципите на работа на по-стари технологии като ISDN и FRAME RELAY са разгледани базовите изисквания за QoS на компютърните мрежи. Студентите се запознават с WAN протоколи като MPLS и съпътстващите го протоколи за възстановяване на мрежата, както и съвместната му работа с маршрутизиращи протоколи като IS-IS и BGP.  

Дисциплината се базира на познанията на студентите по дисциплините от бакалавърска степен на обучение: "Основи на компютърните комуникации", “Компютърни мрежи”,”Лабораторен практикум по компютърни мрежи”. Дисциплината има изходна връзка с дисциплини като „Надеждност и сигурност на комуникациите”, „Интернет сървъри и технологии”, „Безжични комуникации” и дипломно проектиране.

Съдържание


Тема 1. LAN мрежи. Създаване на виртуални LAN. Принцип на работа на VTP
Тема 2. LAN мрежи. Резервни връзки. STP. Обединяване на връзки. LACP
Тема 3. Пасивни оптични мрежи. Разпределяне на честотен ресурс.
Тема 4. Конвенционални оптични мрежи. Основи на DWDM.
Тема 5. Tехнологии за цифрова връзка по обикновена телефонна линия. DSL. Видове
Тема 6. Протоколи за връзка от точка до точка. PPP
Тема 7. Стари WAN технологии. ISDN
Тема 8. Стари WAN технологии. Frame-Relay
Тема 9. Технология MPLS.
Тема 10.Алгоритми и протоколи за възстановяване на MPLS мрежи
Тема 11.Маршрутизиращи протоколи в автономна система. IS-IS.
Тема 12.Маршрутизиращи протоколи между автономни системи. BGP
Тема 13.Tехнология за предоставяне на глас по IP. VoIP. Принцип на действие и предимства
Тема 14.Tехнология за предоставяне на мултимедийно съдържание по IP. IPTV протокол.
Тема 15.Наблюдение работата на мрежови устройства. SNMP