Дисциплини

е Индустриални компютърни мрежи

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината „Индустриални компютърни мрежи” има за цел да разшири познанията на студентите по компютърни мрежи, като им даде базови познания в областта на изграждането на индустриални компютърни мрежи и най-широко използваните в тях интерфейси и протоколи за комуникация. Предмет на дисциплината са индустриалните компютърните мрежи, като неделима част на съвременните автоматизирани системи за управление. Основно внимание е отделено на полевите индустриални мрежи за свързване на интелигентни крайни устройства, като предпоставка за създаване на системи с отворена архитектура. Разглеждат се мрежови спецификации от управляващо и информационно ниво. Прави се сравнителен анализ на множество съвременни индустриални мрежи за пренасяне на разнотипна информация в промишлена среда.

Съдържание


Тема 1. Въведение в индустриалните мрежи за комуникация
1.1. Общи характеристики на мрежовите комуникации в индустриална среда.
1.2. Комуникационни механизми в индустриалните мрежи. Мерки за защита на данните в индустриалните компютърни мрежи.
1.3. Технически аспекти на индустриалните мрежови комуникации.
Тема 2. Полеви индустриални мрежи (ИМ)
2.1. Основни характеристики на полевите ИМ. Структура.
2.2. Методи за предаване на информацията.
2.3. Комуникационни механизми.
2.4. Съвременни спецификации за полеви ИМ.
Тема 3. Полева мрежа Profibus
3.1. Спецификация.
3.2. Комуникационен протокол Profibus.
3.3. Функциониране на Profibus-DP. Bus-Timing.
3.4. Приложения.
Тема 4. Полева мрежа Modbus
4.1. Комуникационен протокол Modbus. Формат на кадрите. Команди. Контрол на грешките.
4.2. Приложения на Modbus.
4.3. Предимства и недостатъци
Тема 5. Полева мрежа CAN
5.1. Комуникационен протокол CAN. Формат на кадрите.
5.2. Арбитриране при предаване на данни.
5.3. Скорост на предаване и дължина на мрежата.
5.4. Предимства и недостатъци на CAN.
5.5. Приложения на CAN.
Тема 6. Други полеви мрежи
6.1. AS-Interface – приложение и конфигурации.
6.2. HART – приложения и конфигурации.
6.3. Sercos – приложения и конфигурации.
Тема 7. Индустриални компютърни мрежи на управляващо ниво
7.1. Основни характеристики.
7.2. Мрежова спецификация ControlNet.
7.3. Мрежова спецификация CANbus от управляващо ниво.
7.4. Пример за проектиране на мрежово устройство на управляващо ниво.
Тема 8. Индустриални компютърни мрежи от информационно ниво.
8.1. Основни характеристики и изисквания към мрежите от информационно ниво.
8.2. Работа в реално време.
8.3. Използвани устройства в мрежите от информационно ниво.
8.4. Типове обмен на данни.
Тема 9. Мрежова спецификация за индустриални Ethernet мрежи от информационно ниво.
9.1. Преносна среда.
9.2. Комуникационни протоколи.
Тема 10.Безжични комуникации в индустриалните мрежи. Спецификация ОРС за клиент-сървър комуникации в индиустриална среда.
Тема 11.Интелигентни крайни устройства в системите за управление с мрежова структура
Тема 12.Системи за автоматизирано управление с мрежова комуникация. Структура. Основни характеристики.
Тема 13.Сравнителен анализ на съвременни индустриални мрежи.