Дисциплини

е Едночипови микроконтролери за мрежови приложения

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината дава познания на студентите за едночиповите микроконтролери (ЕМК) и използването им в управляващи системи. Разглеждат се фамилии от осембитови и шестнадесетбитови ЕМК на водещи в областта фирми, като основно внимание се отделя на микроконтролерите, предлагани от фирмите Micrоchip и Atmel. Дискутират се архитектурата, основните им характеристики, организацията на паметта, програмния модел и системата от инструкции. Подробно се разглеждат вградените в ЕМК модули - таймери, аналого-цифрови преобразуватели, стандартни серийни портове за връзка с други контролери и др. Изучава се технологията на проектиране на приложно програмно осигуряване за ЕМК с използване на предлаганите фирмени програмни пакети MPLAB и Atmel Studio. Обсъжда се действието на клавиатура, контролер за LED и LCD индикация, часовник за реално време, памети Flash и EEPROM, както и на драйверите за управлението им.

Съдържание


Тема 1. Фамилия осембитови едночипови микроконтролери (ЕМК) на фирма Micrоchip
1.1. Основни характеристики. Блокова схема на ЕМК.
1.2. Описание на изводите. Функции на вградените в ЕМК модули.
Тема 2. Процесор и организация на паметта
2.1. Програмен модел. Времедиаграма и цикъл на инструкцията.
2.2. Система от инструкции. Видове адресации на паметта.
2.3. Даннова и програмна памет. Регистри с общо предназначение. Регистри със специални функции.
Тема 3. Специални характеристики на процесора
3.1. Конфигурационни битове. Конфигурация на генератора.
3.2. RESET верига и начално установяване. Стражеви таймер.
Тема 4. Входно-изходни портове в ЕМК
4.1. Организация и схемна реализация. Програмиране на вход/изход.
4.2. Паралелен подчинен порт PSP.
Тема 5. Таймерни модули, вградени в ЕМК
5.1. Работа в режим таймер. Особенности на различните таймерни модули.
5.2. Модул ССР - Прихващане/Сравнение/ШИМ.
5.3. Режими на работа, инициализация и обслужване на CCP модула.
Тема 6. Синхронен сериен порт SSP, вграден в ЕМК
6.1. Работа на SSP модула в режим SPI.
6.2. Реализация и особености на интерфейса I2C.
6.3. Работа на интерфейс I2C в режим slave, master, multi-master.
Тема 7. Универсален синхронно-асинхронен приемо-предавателен порт (USART)
7.1. Асинхронен режим на USART.
7.2. Синхронен режим master на USART.
7.3. Синхронен режим slave на USART.
Тема 8. Аналого-цифров преобразувател(ADC) и вградени компаратори в ЕМК
8.1. Блокова схема на АЦП.
8.2. Модел на аналоговия вход.
8.3. Конфигуриране и работа на АЦП.
Тема 9. Интегрирана среда за развитие MPLAB
9.1. MPLAB проектен мениджър. PICMASTER емулатор и симулатор.
9.2. MPASM асемблер. C компилатор. Съставяне и транслиране на програма.
9.3. Зареждане на кода в ЕМК. Симулация и настройка на програма.
Тема 10.Aпаратни средства за програмиране и тестване на ЕМК
10.1. Програматор PICSTAR PLUS за PIC16FXXX.
10.2. Веригов емулатор PICMASTER. Включване към РС и режими на работа.
Тема 11.Ethernet контролери на Microchip
11.1. Ethernet контролер ENC28J60. Основни характеристики.
11.2. Архитектура. Описание на изводите. Сравнение с други контролери.
Тема 12.CAN/LIN контролери на Micrоchip
12.1. Контролер МСР 2515. Основни характеристики.
12.2. Архитектура на контролера. Описание на изводите.